Straż Miejska

Straż Miejska
Pl. Kościuszki 22
e-mail: strazmiejska@um.leczna.pl
Tel. 603 888 022

FORMULARZ KONTAKTOWY


PRACOWNICY:


Komendant Straży Miejskiej
Joanna Wojciechowska

Strażnicy:
Koordynator monitoringu miejskiego
st. inspektor
Piotr Heba


Marcin Malec
młodszy strażnik


Waldemar Stachura
oskarżyciel publiczny
inspektor


Bogumiła Baczyńska 
młodszy inspektor

Katarzyna Kuter
młodszy inspektor

Pracownicy Cywilni Centrum Obsługi Monitoringu:

Podinspektor Mariusz Mazur
Podinspektor Mieczysław Okoń


GODZINY PRACY:
• poniedziałek - piątek - 6.00 - 22.00

Dyżur monitoringu:
• poniedziałek - piątek - godzina 09.00 - 01.00


Wszystkie sprawy można zgłaszać lub wyjaśniać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 22:00 telefonicznie 603 888 022.


 • ZAKRES ZADAŃ:

  Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Do zadań straży należy w szczególności:

1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego (w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym),
3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
6. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izb wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
7. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
8. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Strażnik wykonując zadania ma prawo do:

• udzielania pouczeń;
• legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach, w celu ustalenia ich tożsamości;
• przeszukania osoby lub bagażu
• ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia, i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji;
• nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
• dokonywania czynności sprawdzających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu rejonowego, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
• usuwania pojazdów i blokowania kół pojazdów w przypadkach określonych w przepisach o ruchu drogowym;
• wydawania poleceń;
• żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych;
• zwracania się w nagłych wypadkach do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz do organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.

Sprawy, do jakich mogą Państwo wzywać Straż Miejską:

1. potrzeba podjęcia interwencji w sprawach związanych z ochroną porządku publicznego, w szczególności:

 • chuligańskie wybryki, np. zakłócanie spokoju, niszczenie znaków
 • picie alkoholu w miejscach publicznych
 • źle zaparkowany samochód i porzucony wrak
 • agresywny bądź puszczany przez właściciela luzem pies
 • bezprawny handel i nieprzestrzeganie warunków sanitarnych przez sprzedawców
 • wysypywanie śmieci w miejscach nie przeznaczonych do tego
 • brak oświetlenia w miejscach publicznych
 • nieostrożne obchodzenie się z ogniem, np. ognisko na podwórku.

2. potrzeba udzielenia pomocy w sprawach dotyczących porządku publicznego,
3. skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Straży Miejskiej w Łęcznej.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza