Biuro Rady Miejskiej

Biuro Rady Miejskiej
Plac Kościuszki 22
PRACOWNICY
 
Agnieszka Zabłotna
st. d/s obsługi techniczno-organizacyjnej Rady Miejskiej
tel. 81-535-86-20
fax 81-752-03-41
e-mail:

→ Anna Cielma
st. d/s obsługi techniczno-organizacyjnej Rady Miejskiej
tel. 81-535-86-21
 
→ Alicja Kostrubiec-Bijata
Radca Prawny Rady
Pl. Kościuszki 22
tel. 81-535-86-54
ZAKRES ZADAŃ:

1) sprawy obsługi sekretarsko-biurowej Rady Miejskiej, Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady, Komisji Rady, radnych. prowadzenie archiwum Urzędu,
2) obsługa organizacyjna i kancelaryjna Rady, Przewodniczącego Rady, komisji Rady i radnych, w tym organizacyjne przygotowanie sesji Rady oraz posiedzeń komisji,
3) opracowywanie materiałów, w tym sporządzanie protokołów z obrad sesji Rady i posiedzeń komisji,
4) przekazywanie jednostkom organizacyjnym Gminy i komórkom organizacyjnym Urzędu uchwał Rady, interpelacji i wniosków zgłoszonych przez radnych,
5) nadzór nad terminowym udzielaniem odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych,
6) prowadzenie rejestru uchwał Rady oraz rejestru interpelacji i wniosków zgłoszonych przez radnych,
7) przedkładanie uchwał Rady Wojewodzie i RIO, przesyłanie uchwał Rady stanowiących akty prawa miejscowego do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym,
8) ogłaszanie (plakatowanie) uchwał podjętych przez Radę,
9) prowadzenie zbioru uchwał Rady i udostępnianie ich do wglądu,
10) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów ławników do sądów powszechnych,
11) współpraca z jednostkami pomocniczymi gminy,
12) prowadzenie archiwum Urzędu,
13) koordynacja przyjmowania i rozpatrywania skrag i wniosków wpływających do Rady Miejskiej

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza