Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Pl. Kościuszki 5 pok. nr 11 i 16
PRACOWNICY:
 
→ Dariusz Pożaroszczyk
Kierownik Referatu
tel. 81-535-86-45
fax 81-752-02-42
e-mail:
→ Andrzej Kawalec
st. d/s utrzymania i remontu dróg
tel. 81-535-86-48

→Mariusz Kamiński
st. d/s ewidencji i utrzymania dróg gminnych
tel. 81-535-86-48

→ Bogdan Przystupa
st. d/s gospodarki komunalnej
tel. 81-535-86-46

→ Aneta Biełuszka
st. d/s ochrony środowiska
tel. 81-535-86-49

→ Paweł Wójcicki
st. d/s gospodarki komunalnej
tel. 81-535-86-47
ZAKRES ZADAŃ:
1) drogownictwo i transport drogowy,
2) pełnienie funkcji zarządcy dróg gminnych, współpraca z innymi zarządcami dróg przebiegających przez teren gminy,
3) nadzorowanie placów, urządzeń rekreacyjnych i sportowych będących własnością gminy,
4) zezwolenia na krajowy drogowy przewóz osób,
5) oświetlenie uliczne,
6) zaopatrzenie w energię cieplną, wodę oraz odprowadzaniem ścieków,
7) lokalny transport zbiorowy,
8) zbiórka i utylizacja odpadów komunalnych,
9) utrzymanie czystości i zieleni gminnej,
10) kanalizacja deszczowa,
11) nadzór nad wyłapywaniem bezdomnych psów
12) utrzymanie cmentarzy komunalnych i wojennych,
13) nadzór i koordynacja działalności gminnych jednostek organizacyjnych świadczących usługi komunalne,
14) organizowanie targowisk i nadzór nad ich działalnością
15) nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska,
16) sprawy usuwania drzew i krzewów,
17) gospodarka wodna i przeciwpowodziowa,
18) planowanie i realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,
19) edukacja ekologiczna,
20) ochrona przyrody, ochrona zwierząt, leśnictwo i łowiectwo,
21) rejestracja psów ras uznanych za agresywne
22) grunty Agencji Nieruchomości Rolnych
23) rolnictwo tj. nadzór nad produkcją roślinną i zwierzęcą,
24) wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym,
25) przeprowadzanie spisów rolnych,
26) zagospodarowanie wspólnot gruntowych

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza