Pies to nasz przyjaciel

29-12-2006, 13:24

Mając na uwadze bezpieczeństwo publiczne oraz dobro właścicieli psów i samych zwierząt, Straż Miejska przypomina o podstawowych obowiązkach ciążących na właścicielach czworonogów.
  • Obowiązek wniesienia corocznej opłaty podatku za posiadanie psa. Obecnie opłata za posiadanie psa w roku 2007 wynosi 53,69zł. Opłaty można dokonać na K-to Nr 34-1020-3206-0000-8102-0006-4410.
  • Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel lub opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
  • Właściciele lub opiekunowie psów są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynków, terenach służących do użytku publicznego, a w szczególności takich jak ulice, chodniki, parki, skwery, zieleńce itp.
  • Zakazuje się wprowadzania psów na teren placów gier i zabaw dla dzieci.
  • Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi psami, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, oraz do należytego zabezpieczenia miejsca przetrzymywania psów. Zabezpieczenie nieruchomości przed wydostaniem się psów poza jej obręb jest obowiązkiem właściciela nieruchomości.
  • Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz umieścić w widocznym miejscu tabliczkę ostrzegawczą z napisem „Uwaga! Zły pies!” lub tabliczkę z rysunkiem psa.
  • Właściciele lub opiekunowie psów rasy uznawanej za agresywną zobowiązani są do uzyskania zezwolenia Burmistrza na prowadzenie hodowli lub utrzymywania psa. Zezwolenie może być wydane bądź cofnięte po dokonanych oględzinach (sprawdzeniu) warunków i sposobu utrzymywania psa zgodnie z zapisem ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111 poz. 724 z późn. zm.). Psy agresywne oraz inne zwierzęta domowe nie mogą stanowić zagrożenia dla ludzi lub zwierząt.
  • Zakazuje się szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu, w którym pies może stać się niebezpieczny dla człowieka lub innego zwierzęcia.
  • Psy agresywne i mieszańce ras psów uznanych za agresywne mogą przebywać w miejscach publicznych wyłącznie w kagańcu i na smyczy.
  • Przypominamy także o dokonywaniu obowiązkowych szczepień psów.
W przypadku stwierdzenia uchybień związanych z niezastosowaniem się do powyższych zaleceń Straż Miejska może wszcząć postępowanie mandatowe w stosunku do właściciela psa (mandat do 500 zł) w związku z art. 77 kw. oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Łęcznej Nr XVII z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łęczna.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza