Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych - luty 2013

21-02-2013, 09:26

Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych

Zgodnie Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia z wyłączeniem m.in. partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne. Działalność pożytku publicznego może być również prowadzona przez osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; spółdzielnie socjalne i spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku ,przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia.

W „Mapie Aktywności” uwzględniono organizację, które realizują swe działania na terenie Gminy Łęczna oraz w aktywny sposób współpracują z samorządem lokalnym.

Organizacje, które znalazły się w „Mapie Aktywności”

1. Parafia p.w. św. Marii Magdaleny w Łęcznej, CARITAS Archidiecezji Lubelskiej Okręg Nr 10
2. Górniczy Klub Sportowy „Górnik” Łęczna
3. Katolickie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów im. Jana Pawła II
4. Klub Sportowy GKS Górnik 1979 Łęczna
5. Lubelski Klub Karate Kyokushin
6. Łęczyńskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego „Kurzawka”
7. Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
8. Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki „PLAMA”
9. Łęczyńskie Stowarzyszenie Wyrównywania Szans
10. Miejsko – Górniczy Klub Sportowy „Gwarek”
11. Parafia P. W. Św. Barbary
12. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Łęcznej
13. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
14. Regionalne Centrum Trzeźwości „Maksymilian”
15. Stowarzyszenie Bezrobotnych i Bezdomnych „TĘCZA”
16. Stowarzyszenie Edukacyjne „Żak”
17. Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki”
18. Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego
19. Stowarzyszenie MONAR
20. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „FORTITUDO”
21. Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców „Przyjazna Szkoła”
22. Stowarzyszenie „Podaj dłoń”
23. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej
24. Ochotnicze Straże Pożarne

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza