Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych

15-01-2008, 14:49

MAPA AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
stan na 30.XI.2007 r.

Baza opracowana w ramach programu „Przejrzysta Gmina” na podstawie informacji własnych oraz ankiet otrzymanych od organizacji pozarządowych. Ankieta w wersji elektronicznej znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łęcznej: www.leczna.pl, a w wersji drukowanej w Biurze Obsługi Interesanta (pok. 11) oraz na st. d/s współpracy z organizacjami pozarządowymi (pok. 9). Katalog jest otwarty dla wszystkich organizacji i będzie aktualizowany pod koniec każdego półrocza.

Podstawowe pojęcia dotyczące III sektora

Organizacja pozarządowa
W potocznym rozumieniu organizacje pozarządowe to podmioty niezależne od administracji publicznej. Ustawa o działalności pożytku i o wolontariacie zawiera definicję organizacji pozarządowej. Zgodnie ze wspomnianą regulacją organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia z wyłączeniem m.in. partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji, których jednym fundatorem jest Skarb Państwa. Organizacje pozarządowe zwykle działają jako stowarzyszenia lub fundacje. Zakres i formy ich działania są bardzo różne. Najczęściej zajmują się kulturą, ekologią, prawami człowieka, nauką i techniką.

Inne terminy, uważane za równoznaczne z terminem organizacja pozarządowa to:
• organizacja non-profit, ponieważ nie działa dla zysku;
• organizacja wolontarystyczna (ochotnicza), ponieważ w większości opiera swą działalność na pracy ochotników;
• organizacja społeczna (obywatelska), ponieważ obszarem aktywności tych organizacji jest najczęściej szeroko rozumiana pomoc społeczna, ochrona zdrowia i edukacja, czyli działaniu dla dobra publicznego.
• trzeci sektor, ponieważ nie są tożsame z administracją publiczną (I sektor), ani biznesem (II sektor).

W użyciu jest także skrót NGO, od non-governmental organization (organizacja pozarządowa po angielsku).

Trzeci sektor
Trzeci sektor to zbiorcza nazwa organizacji pozarządowych. To określenie pochodzi z języka angielskiego i nawiązuje do podziału aktywności społeczno-gospodarczej nowoczesnych państw demokratycznych na trzy sektory. Według tej typologii pierwszy sektor to administracja publiczna, określana też niekiedy jako sektor państwowy. Drugi sektor to sfera biznesu, czyli wszelkie instytucje i organizacje, których działalność jest nastawiona na zysk, nazywany też sektorem prywatnym. Trzeci sektor to ogół prywatnych organizacji, i działających społecznie i nie dla zysku, czyli organizacje pozarządowe (organizacje non-profit).

Dialog obywatelski
Dialog obywatelski to forma kontaktu między władzą państwową a organizacjami trzeciego sektora, polegająca na wzajemnym przekazywaniu sobie opinii, informacji czy ustaleń dotyczących celów, instrumentów i strategii wdrażania polityki publicznej. Nie należy go mylić z dialogiem społecznym, rozumianym jako komunikacja między władzami publicznymi, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców dotycząca zbiorowych stosunków pracy (zbiorowego prawa pracy). Uczestnikami dialogu obywatelskiego - obok władz publicznych - są bowiem nie tylko tradycyjnie rozumiani partnerzy społeczni, ale także organizacje pozarządowe, działające na różnych płaszczyznach: społecznej, ekonomicznej, światopoglądowej, zawodowej lub terytorialnej. Z tego względu przedmiotem dialogu obywatelskiego nie są wyłącznie problemy związane z miejscem pracy (zakładu, branży, sektora gospodarki), ale wszelkie zagadnienia związane z miejscem grup obywateli w państwie i społeczeństwie.
Dokument programowy Rządu przyjęty przez Radę Ministrów 22 października br. pt. "Zasady Dialogu Społecznego" stwierdza, że organizacje pozarządowe współuczestniczą w wypracowywaniu i realizacji programów inicjowanych przez władze publiczne oraz uzupełniają działania administracji publicznej tam, gdzie nie jest ona w stanie samodzielnie wypełnić ważnych społecznie zadań.

Informacje zostały zaczerpnięte z oficjalnej strony Departamentu Pożytku Publicznego – serwisu informacyjnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.pozytek.gov.pl/
Polecamy również serwis poświęcony organizacjom pożytku publicznego www.pozytek.ngo.pl/

Barometr – Współpraca Organów Administracji Lokalnej z Organizacjami Pozarządowymi http://bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?wyniki=1&szukanie=barometrOrganizacje, które znalazły się w „Mapie Aktywności”

1. CARITAS Archidiecezji Lubelskiej Okręg Nr 10
2. Górniczy Klub Sportowy „Górnik” Łęczna
3. Katolickie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów im. Jana Pawła II
4. Lubelski Klub Karate Kyokushin
5. Lubelski Klub Sportów Walki „Dan”
6. Lubelskie Stowarzyszenie Przeciwalkoholowe
7. Ludowy Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Pojezierze”
8. Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
9. Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki „PLAMA”
10. Łęczyńskie Stowarzyszenie Wyrównywania Szans
11. Miejsko – Górniczy Klub Sportowy „Gwarek”
12. Młodzieżowo – Uczniowski Klub Sportowy „Ciechanki Łęczyńskie”
13. Parafia P. W. Św. Barbary

14. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
15. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
16. Polski Związek Wędkarski
17. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy

18. Regionalne Centrum Trzeźwości „Maksymilian”
19. Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki”

20. Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego
21. Stowarzyszenie Kupców Łęczyńskich
22. Stowarzyszenie MONAR
23. Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Osób Bezrobotnych „SZLAK”
24. Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców „Przyjazna Szkoła”
25. Stowarzyszenie „Podaj dłoń”

26. Stowarzyszenie Rozwoju Handlu „Pojezierze”
27. Stowarzyszenie Wspierania Działalności Zespołu Szkół nr 1 w Łęcznej

28. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „ATLAS”
29. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej
30. Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec w Łęcznej
31. Ochotnicze Straże Pożarne
32. Organizacje nieformalneWykaz organizacji funkcjonujących na terenie gminy Łęczna

 1 CARITAS Archidiecezji Lubelskiej Okręg Nr 10 w Łęcznej

Jednostka kościelna powołana Dekretem Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego z dnia 17 lutego 1993
ul. Świętoduska 2, 21-010 Łęczna
(081) 752 35 89
(081) 752 27 52
e-mail: caritas.leczna@vp.pl
Nr konta: 39 8693 0006 0000 0954 2003 0003

Ks. Janusz Rzeźnik - Dyrektor

Zakres i formy działalności:
CARITAS Archidiecezji Lubelskiej Okręg Nr 10 w Łęcznej został powołany w konkretnym celu jakim jest działalność charytatywna i humanitarna w zakresie potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.
Do realizacji tych celów utworzono w 1996 r Stację Opieki, gdzie jest zatrudniony wykwalifikowany personel wykonujący profesjonalne formy opiekuńczo-pielęgnacyjne w domu podopiecznego.
CARITAS Okręg Nr 10 podejmując działania na rzecz dzieci pochodzących z rodzin wielodzietnych, dotkniętych patologią społeczną a także sprawiających trudności wychowawcze, utworzyła placówkę wsparcia dziennego Świetlicę Opiekuńczo – Wychowawczą, która rozpoczęła swoją działalność od 15 września 2003 r. Jest to placówka bez dużych doświadczeń, niemniej jednak możemy stwierdzić, że stawiane przez nas cele idą we właściwym kierunku. Realizujemy programy o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym akcentującym problemy alkoholizmu, narkomanii. Zajęcia w placówce odbywają się przez cały rok we wszystkie dni robocze. W czasie przerw od zajęć szkolnych organizujemy w Świetlicy różne atrakcyjne formy wypoczynku, z mniejszymi nakładami finansowymi aniżeli koszt wyjazdów zorganizowanych. Zarówno dzieci jak i rodzice w dużym stopniu angażują się w pracę Świetlicy.

W roku 2008 organizacja uzyskała dotację ze środków gminnych na zadania:
1. Realizacja na terenie Starego Miasta programu profilaktyczno – edukacyjnego w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych występujących wśród dzieci i młodzieży
2. Organizacja zajęć profilaktycznych w formie półkolonii na terenach wiejskich dla dzieci pochodzących ze środowisk zagrożonych problemem uzależnień
powrót

2 Górniczy Klub Sportowy „Górnik” Łęczna

Stowarzyszenie
al. Jana Pawła II 13, 21-010 Łęczna
(081) 752 17 40
www.gksgornik.leczna.pl
e-mail: sekretariat@gksgornik.leczna.pl
Nr konta: 93106000760000402080004268
KRS: 0000080439
REGON: 001058680

Skład Zarządu:
Marek Szczęsny - Prezes Zarządu, Marek Maj - Wiceprezes Zarządu, Stanisław Stachowicz – Honorowy Prezes, Teodor Kosiarski - Członek Zarządu, Marek Martyn - Członek Zarządu, Janusz Rzeźnik - Członek Zarządu, Krzysztof Bujko - Członek Zarządu, Zbigniew Piątek -Członek Zarządu

Zakres i formy działalności:
Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową, której przedmiotem działań jest prowadzenie sekcji II ligi piłki nożnej kobiet, sekcji zapasów styl wolny i tenisa ziemnego oraz organizowanie turniejów sportowych, szkoleń sportowych.

Sekcja piłki nożnej kobiet
Drużyna prowadzona przez trenera Janusza Mieczkowskiego sezon 2005/2006 zakończyła na ostatnim miejscu w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi i i po rocznym pobycie opuściła jej szeregi.
W rundzie jesiennej sezonu 2006/2007, w rozgrywkach o mistrzostwo II ligi drużyna wygrała wszystkie mecze i zdecydowanie prowadzi w tabeli ligowej z dużymi szansami na ponowny awans do wyższej klasy rozgrywkowej.

III. Sekcja zapasów
Szkoleniem sportowym zapasów objętych jest ok. 130 chłopców. Zajęcia treningowe prowadzone są w 6 grupach szkoleniowych, z czego 4 grupy znajdują się na terenie miasta Łęczna, zaś 2 pozostałe umiejscowione są w Milejowie i Jaszczowie.
Zajęcia treningowe prowadzone są przez 4 szkoleniowców:
Piotra Grabala, Grzegorza Kuleszę, Wojciecha Kapronia, Pawła Wolińskiego. Zawodnicy biorą udział w zawodach rangi wojewódzkiej, ogólnokrajowej i międzynarodowej. Od początku 2006 roku do 15 października włącznie zawodnicy sekcji zapasów na zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych zdobyli 25 medali.
Najważniejszym osiągnięciem sportowym 2006 r. było zdobycie przez Krystiana Brzozowskiego brązowego medalu na Mistrzostwach Europy Seniorów i jego udział w Mistrzostwach Świata. Na Mistrzostwach Europy Juniorów Radosław Marcinkiewicz i Arkadiusz Robak zajęli V miejsca w swoich kategoriach wiekowych.

III. Sekcja tenisa ziemnego;
Sekcja ta obejmuje szkoleniem 53 dzieci i młodzieży.
Kolejny raz z rzędu sekcja zwyciężyła w punktacji klubowej województwa lubelskiego. W 2006 roku (do dnia 26 października 2006) sekcja zorganizowała na naszych obiektach 13 turniejów rangi ogólnopolskiej I i II klasy oraz 17 turniejów wojewódzkich. We wszystkich wymienionych turniejach uczestniczyło ponad 500 zawodników i zawodniczek. Największymi sukcesami sportowymi było zdobycie 4 medali (w tym 1 złoty, 2 srebrne i 1 brązowy) mistrzostw Polski oraz Wicemistrzostwo Świata przez Macieja Braciszewicza. Czołowymi zawodnikami sekcji w 2006 roku byli:
• Maciej Braciszewicz – reprezentant Polski do lat 14, Wicemistrzostwo Świata w Maroku
• Bartłomiej Marzec – 6 na liście klasyfikacyjnej juniorów
• Klaudia Gawlik – 16 miejsce na liście rankingowej w USA zawodniczek do lat 16
• Aleksandra Cholewa – brązowy medal MP
• Magdalena Kałasz – srebrny medal MP
• Marek Oratowski – 11 miejsce na liście PZT seniorzy

Pod koniec 2005 roku została nawiązana współpraca z Akademią Tenisową w Anglii. W ramach tej współpracy zaplanowana na 2006 rok wymianę grup sportowych oraz udział trenerów w seminariach szkoleniowych. W rankingu Polskiego Związku Tenisowego za 2006 rok (na III kwartały) – nasz klub został sklasyfikowany na 17 miejscu na 149 klubów działających w ranach struktury PZT .
Te wyniki klasyfikacyjne potwierdzają dobrze prowadzoną pracę szkoleniową z młodzieżą, którą prowadzi trener Robert Litwin mając do pomocy pracującego społecznie Pana Stanisława Stańczyka. Organizacyjnie działacze sekcji zdali bardzo dobrze egzamin, potwierdziła to organizacja turniejów rangi ogólnopolskiej zorganizowanych na naszym obiekcie oceniona bardzo pozytywnie przez kierownictwa PZT.

W roku 2008 organizacja uzyskała dotację ze środków gminnych na: zadania:
1. Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w sekcji zapasów.

powrót


 3 Katolickie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów im. Jana Pawła II
.
Stowarzyszenie
ul. Świętoduska 2, 21-010 Łęczna
(081) 752 20 511
KRS: 0000017600
REGON: 432436972
Nr konta: 36 8693 0006 0000 3418 2003 0002

Skład Zarządu:
Józef Winiarski – Przewodniczący, Krystyna Baran – Zastępca Przewodniczącego, Kazimierz Niedźwiedź – Zastępca Przewodniczącego, Krystyna Ciuraj – Sekretarz, Weronika Matysek - Skarbnik

Zakres i formy działalności:
W Łęcznej działamy od 2004 r. i mamy 80 członków. Pozyskujemy żywność z Banku Żywności, organizujemy spotkania okolicznościowe, wycieczki, pielgrzymki, bierzemy udział w uroczystościach państwowych. Celem Stowarzyszenia jest integracja i pomoc emerytom i rencistom z terenu Łęcznej oraz niesienie pomocy ludziom potrzebującym pomocy materialnej. Organizacja prowadzi pomoc żywnościową, działalność kulturalno-artystyczną i religijną, działania integracyjne oraz współpracę z innymi organizacjami.

powrót

 4 Lubelski Klub Karate Kyokushin

Stowarzyszenie
ul. Głowackiego 35, 20-060 Lublin
(081) 533 24 46
www.kyokushin.lublin.pl
e-mail kyokushinlublin@tlen.pl
Nr w ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej - 37
REGON: 001240730

Skład Zarządu:
Jacek Czerniec – Prezes, Leszek Gierszon – Wiceprezes, Marek Jezierski – Wiceprezes, Marek Kozieł – Sekretarz, Izabela Sularz – Skarbnik, Jan Piotrowski – Członek, Andrzej Walczak – Członek

Zakres i formy działalności:
Podniesienie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Nauka podstaw karate – techniki ręczne bloki i uderzenia, techniki nożne – kopnięcia, taktyka walki, nauka układów formalnych – kata. Podniesienie poziomu samodyscypliny. Uświadamianie szkodliwości nałogów i używek. Organizacja zajęć i szkolenie dzieci i młodzieży w karate kyokushin. Organizacja letnich i zimowych obozów szkoleniowo - wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży.
Wyróżnienie Kuratorium Oświaty w Lublinie. Coroczne wyróżnienia od Prezydenta Miasta Lublina za działalność na rzecz kultury fizycznej.

W roku 2008 organizacja otrzymała dotację ze środków gminnych na zadanie:
1. Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w sekcji karate.

powrót

 5 Lubelski Klub Sportów Walki „Dan”

Stowarzyszenie
ul. E. Orzeszkowej 8, 21-040 Świdnik
602 351 585
Faks: 468 01 76
Nr konta: 85 1560 1195 0053 1032 2005 0001
www.tae-kwon-do.pl
www.lkswdan.pl
e-mail dantaekwondo@lublin.home.pl
Nr w ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzonej przez Starostę Świdnickiego - 3

Skład Zarządu:
Andrzej Daniel– Prezes Zarządu, Dariusz Mituła – Wiceprezes Zarządu, Roman Grzesiak – Sekretarz Zarządu, Piotr Bernat – Członek Zarządu

Zakres i formy działalności:
Klub prowadzi zajęcia taekwondo w Łęcznej od 1995 roku. Od 1996 r. odbywają się one w Szkole Podstawowej nr 4. Prowadzi je trener II klasy Piotr Bernat (5 dan) oraz asystent instruktora Dariusz Mituła (1 dan). Zawodnicy LKSW „Dan” zdobywają czołowe miejsca na zawodach rangi regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. Od 2005 roku sekcja uczestniczy również w zawodach kick-boxingu.
Najlepszą zawodniczką sekcji jest Iwona Duklewska – II wicemistrzyni świata juniorek w kick-boxingu, złota i brązowa medalistka mistrzostw Europy juniorów w kick -boxingu, zawodniczka kadry narodowej, 8-krotna mistrzyni Polski w taekwondo, 6-krotna mistrzyni Polski w kick-boxingu, 3-krotna złota medalistka Pucharu Polski w kick-boxingu. Rafał Duklewski, Jacek Pasierb, Wojciech Pasierb, Lucjan Bosak, Patryk Mituła, Dominik Jednous, Adrian Mazurkiewicz są medalistami mistrzostw Polski, Pucharu Polski i turniejów międzynarodowych w taekwon-do (dwie odmiany – nieolimpijska PUT I olimpijska WTF), kick-boxingu, all-style karate.
Klub organizuje także zawody sportowe, szkolenia i seminaria, zaprasza zagranicznych instruktorów do prowadzenia zajęć a zawodnicy występują z pokazami na festynach i innych imprezach organizowanych w Łęcznej. Klub posiada licencję Polskiego Związku Taekwondo WTF, Polskiej Unii Taekwondo i Polskiego Związku Kick-Boxingu.
W roku 2006 łęczyńska sekcja LKSW”Dan” gościła m. in.:
- drużynę studencką taekwondo z uniwersytetu Woosuk w Jeonju (Republika Korei) kierowaną przez profesora Choi Sang Jin (7 dan taekwondo) – odbyły się wspólne treningi
- drużynę pokazową taekwondo ze szkoły Akademie Pyo z Berlina (Niemcy) kierowaną przez koreańskiego mistrza Pyo Rak Sun (7 dan) – odbył się wspólny trening I pokaz w wykonaniu gości
- dwukrotnego wicemistrza świata w kickboxingu, wielokrotnego mistrza Polski w taekwondo I w kick-boxingu Artura Cholewę (1 dan) z klubu Alkon Szczecin – odbyło się intensywne szkolenie z zakresu walki sportowej

W roku 2008 organizacja otrzymała dotację ze środków gminnych na zadanie:
1. Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w sekcji taekwon-do.

powrót

 6 Lubelskie Stowarzyszenie Przeciwalkoholowe

Stowarzyszenie
ul. Lubomelska 1-3 /1119, 20-072 Lublin

Adres do korespondencji: ul. Spokojna 4, 20-072 Lublin
(081) 532 60 38, kier. biura
e-mail: dziadek1952@wp.pl
KRS 0000051211
REGON 430288152

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza przy Zespole Szkół nr 1
Nr konta Świetlicy w Łęcznej: 87 8693 0006 0000 0014 2003 0007
ul. Szkolna 3, 21-010 Łęczna

Skład Zarządu:
Andrzej Mitura – Przewodniczący Zarządu, Aleksandra Świderska – Sekretarz, Anna Walczuk – Skarbnik, Aneta Misiak – Członek Zarządu, Emilia Banaszak – Członek Zarządu

Zakres i formy działalności:
Stowarzyszenie w roku 2003 wysłało na kolonie 15 wychowanków, a w roku 2004 na kolonie wysłano 27 wychowanków w tym 6 na kolonie z profilaktyką antyalkoholową w Muszynie. Świetlica działająca przy Centrum Profilaktyki w Świdniku zdobyła pierwsze miejsce w przeglądzie teatrzyków działających w środowiskach patologicznych, a w nagrodę uzyskała dodatkowe środki na wycieczkę do Kazimierza. Świetlica przy SP-3 otrzymała w tym przeglądzie wyróżnienie. Świetlica w Lubartowie współdziałała z uczelnią, dzięki czemu uzyskała pomoc w organizacji 3 dniowego biwaku nad jeziorem Firlej, nie ponosząc kosztów organizacji. Stowarzyszenie dokłada wszelkich starań by zapewnić naszym podopiecznym jak najlepsze warunki do odpoczynku, pomoc w wyrównywaniu wiedzy, dożywianie czy pomoc fachowców zakresu psychologii, pedagogiki czy medycyny.
Od roku 2005 z mapy działania Stowarzyszenia znikają świetlice w Lubartowie i Świdniku, a to z powodu nie otrzymania dotacji z Powiatów na prowadzenie tych świetlic. W to miejsce od stycznia 2005 przybywa świetlica w Bogdance, a od września w Ostrówku. Obie to Gmina Puchaczów w powiecie Łęczna.
Lubelskie Stowarzyszenie Przeciwalkoholowe prowadzi działalność w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej, wśród młodzieży szkolnej. Działalność prowadzona jest po przez świetlice profilaktyczno-wychowawcze od 1992 roku.
Zakres prac to profilaktyka przeciwalkoholowa wśród młodzieży szkolnej, opieka nad dziećmi z rodzin patologicznych, niewydolnych wychowawczo, pomoc w uzupełnianiu deficytów szkolnych, oraz organizacja wypoczynku zimowego i letniego.
Wychowankowie świetlic czynnie uczestniczą w imprezach środowiskowych, apelach, Alercie ekologicznym. Na szczególną uwagę zasługuje nasza świetlica w Łęcznej, która aktywnie włącza się w życie społeczno-kulturalne, współpracuje z wieloma podmiotami i instytucjami: ZHP, PCK, Stowarzyszenie Wspierania Działalności ZSZ nr 1 w Łęcznej, Caritas, PCPR, Koordynatorem Gminnego programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W zakresie realizacji zadań świetlicy w Łęcznej, wychowawczynie współpracują także na stałe z pedagogiem i psychologiem szkolnym, wychowawcami klas i rodzicami dzieci. Dzięki tej współpracy efekty działań wychowawczych i profilaktycznych są z roku na rok bardziej widoczne i trwałe, co daje się zauważyć po przez lepsze wyniki w nauce, osiągane przez wychowanków, wyższej frekwencji na zajęciach oraz mniejszej ilości zgłaszanych przez nauczycieli i rodziców sytuacji trudnych wychowawczo.
Wychowankowie, co roku biorą udział w konkursach. W roku 2004 świetlica zajęła
I, II, III miejsce w konkursie poezji własnej.
Co roku organizowane są wyjazdy na zimowiska oraz kolonie letnie. Organizowane są dodatkowo zimowiska dochodzące. Programy tych zimowisk zajmują czołowe lokaty w Ogólnopolskim konkursie MENiS – „Ferie na sportowo, kulturalnie, bezpiecznie i zdrowo”.
Wizytacje Wydziału Spraw Społecznych LUW oraz PCPR oceniają bardzo wysoko pracę naszej świetlicy w Łęcznej.
Podobny zakres prac i notowania mają świetlice prowadzone przez LSP w innych ośrodkach. Startują w innych konkursach i także zdobywają czołowe nagrody i wyróżnienia.

W roku 2008 organizacja otrzymała dotację ze środków gminnych na następujące zadanie:
1. Realizacja na terenie osiedla Samsonowicza programu profilaktyczno – edukacyjnego w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych występujących wśród dzieci i młodzieży

powrót

 7 Ludowy Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Pojezierze”

Stowarzyszenie - UKS
ul. Szkolna 3, 21-010 Łęczna,
(081) 459 81 11
nr w ewidencji uczniowskich klubów sportowych Starostwa Powiatowego w Łęcznej: 2
REGON: 430796635
Nr konta: 54 8693 0006 0001 6030 2003 0001

e-mail: niedob@orange.pl

Skład Zarządu:
Andrzej Niedobylski – Prezes Zarządu, Tomasz Kamiński – Wiceprezes Zarządu, Michał Iwańczuk – Sekretarz Klubu, Marek Ogórek – Skarbnik Klubu, Dariusz Zieliński – Członek Zarządu

Zakres i formy działalności:
Organizacja istnieje od 1996 roku. W 1999 zawodnicy sekcji pływackiej osiągają trzeci wynik w województwie. W 1999 roku klub rozszerza działalność o sekcje: zapasy, tenis stołowy, badminton, piłka nożna. Zawodniczki sekcji zapaśniczej plasują się w czołówce kraju, zdobywają mistrzostwo Francji a później mistrzostwo Ukrainy. W 2003 roku zawodnicy sekcji badmintona zdobywają czwarte miejsce w kraju, rok późnej plasują się na szóstym. Od 2001 roku jesteśmy organizatorem ogólnopolskich turniejów w badmintona i sumo. Corocznie jesteśmy współorganizatorami pikników ekologicznych oraz imprez z okazji Dni Łęcznej. Corocznie organizujemy turnieje pływackie, tenisa stołowego, plażowej piłki siatkowej, turnieje z okazji Dnia Dziecka i Barbórki. Wyszkoliliśmy wielu młodszych ratowników wodnych, sterników motorowodnych, żeglarzy jachtowych. Na bazie naszego klubu została utworzona klasa sportów wodnych przy gimnazjum nr 2 w Łęcznej. Współpracują z nami szkoły z terenu powiatu (Ostrówek, Ludwin, Puchaczów) i Trawnik. W sezonie letnim organizujemy dla mieszkańców Łęcznej aktywny wypoczynek nad rzeką wieprz („Mościska”), spływy kajakowe po rzece Wieprz.

W roku 2008 organizacja otrzymała dotację ze środków gminnych na realizację zadania : Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Łęczna w sekcji sportów wodnych


powrót

 8 Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych

Stowarzyszenie
ul. Akacjowa 11, 21-010 Łęczna
(081) 462 72 74
Nr konta: 74 8693 0006 0002 0369 2003 0001
KRS: 0000009500
REGON: 430966899
e-mail sdsinfo@go2.pl

Skład Zarządu:
Anna Płoszaj – Prezes, Tomasz Gładosz – Wiceprezes, Ewa Kaźmierczak – Sekretarz, Celina Śliwka – Skarbnik

Zakres i formy działalności:
Realizacja projektów w ramach środków zewnętrznych, samorządowych z dziedziny ochrony i promocji zdrowia, współpracy trójsektorowej na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, edukacja, profilaktyka, lobowanie na rzecz tworzenia reprezentacji grup marginalizowanych społecznie na forum samorządów lokalnych w województwie lubelskim.
Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych powstało w czerwcu 1997 r pod nazwą Łęczyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego powołane do współudziału w opiece nad ludźmi z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzinami. Współpracuje z innymi organizacjami non-profit w kraju i za granicą. Środki na działalność Stowarzyszenia pochodzą w 80% spoza samorządu, 20% to dotacje na realizację zadań własnych samorządu zleconych organizacjom pozarządowym. Stowarzyszenie jest członkiem Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, a Przewodnicząca Zarządu stowarzyszenia wchodzi w skład Zarządu FLOP oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Środowiskowych Domów samopomocy i Sympatyków Domów z siedzibą w woj. Mazowieckim.
ŁSIS zajmuje się przede wszystkim tworzeniem społeczności samopomocowej osób z zaburzeniami psychicznymi i osób zdrowych w celu wszechstronnej pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi, przystosowanej do szczególnych potrzeb tych osób.
Ponadto udziela pomocy rodzinom tych osób, stara się jednoczyć ludzi dobrej woli gotowych udzielić społecznie powyższej opieki i pomocy. Stowarzyszenie prowadzi terapię i rehabilitację w różnych formach oraz zajmuje się aktywizacją i budowaniem sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Stale też podnosi poziom wiedzy swych członków, niezbędnej dla prowadzonej działalności poprzez m. in. organizowanie akcji informacyjnych w zakresie swojej działalności.
W zakresie działalności ŁSIS jest ponadto m. in.: współdziałanie w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi z organami i placówkami, których cel jest zbieżny z celami Stowarzyszenia, z Kościołem Katolickim oraz związkami wyznaniowymi, z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym lub zbliżonym zakresie działania, organizowanie kursów, konferencji, szkoleń, seminariów dla swych członków, sympatyków, społeczności lokalnej, organizowanie działalności rehabilitacyjnej, kulturalnej i oświatowej oraz pomocy w organizowaniu i poszukiwaniu dla chorych miejsc pracy, inspiracja i współpraca dla prowadzenia różnorodnych form i stopni zorganizowanej pomocy, np.: pomoc w środowisku domowym, Środowiskowy Dom Samopomocy dla pobytu dziennego, ośrodek rehabilitacji (warsztaty), hostel dla stałego pobytu, mieszkania chronione, ośrodek interwencji kryzysowej.
W ramach Stowarzyszenia działa: Klub Pacjenta, Galeria, Klub Dyskusyjny, Klub Rodzin, Klub Wolontariatu, Integracyjny Zespół Teatralny z OPT Gardzienice – Teatr Prawd Dziwnych.
Wybrane zrealizowane projekty: dotacja z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w Warszawie na utworzenie innowacyjnego teatru integracyjnego „Teatr Prawd Dziwnych”, w ramach programu „Działaj lokalnie”; dotacja z Fundacji im. S. Batorego na realizację programu „Szklarnia”. W ramach programu stworzono mapę potrzeb dla osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej, przygotowano strategię działania organizacji na lata 2001-2002. ŁSIS przystąpiło do Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci, dotyczącego wymiany pracowników środowiskowych domów samopomocy z województwa lubelskiego partnerem holenderskim z prowincji Gelderland. W trwającej rok wymianie wzięli udział pracownicy obydwu stron. Opracowali oni program dotyczący innowacyjnych rozwiązań w zakresie opieki nad osobami zaburzeniami psychicznymi. ŁSIS otrzymało również dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na przeprowadzenie imprezy integracyjnej dla 16 ŚDS-ów z terenu województwa lubelskiego pt. „Pożegnanie lata”. Celem tej imprezy było wpłynięcie na zmianę stereotypu postrzegania osób z chorobą psychiczną w środowisku lokalnym. Ponadto ŁSIS realizowało dotację z Fundacji im. S. Batorego na program dotyczący zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu miasta „...by każdy Twój dzień nowym był wyzwaniem...”. Dzięki niemu na bazie istniejących organizacji i instytucji powstał Klub Środowiskowy jako forma zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. ŁSIS realizowało też program przeciwko przemocy skierowany do młodzieży „To boli...”. Ponadto do wielu podejmowanych inicjatyw należy również:
• zorganizowanie I Przeglądu Twórczości Środowiskowych Domów Samopomocy, obecnie impreza ma charakter przejściowy, dotychczas odbyło się 9 przeglądów,
• zorganizowanie Biennale Sztuk Teatralnych; w 2004 r odbyło się II Biennale połączone z warsztatami dla terapeutów,
• utworzenie i rozwój Integracyjnego Zespołu Teatralnego „Teatr Prawd Dziwnych”, projekt nagrodzony nagrodą finansową, obecnie idea projektu jest modelowym rozwiązaniem dla tworzenia teatrów integracyjnych. W Polsce działa 5 teatrów tego typu,
• przy stowarzyszeniu działa Klub Wolontariatu skupiający młodzież z naszego miasta, głównie wolontariuszy akcyjnych. Wolontariusze z Klubu Wolontariatu przy stowarzyszeniu zostali laureatami konkursu: „Wolontariat – nowe spojrzenie na pracę społeczną” w 2001 r. Na uroczyście obchodzonej Gali z Okazji Światowego Roku Wolontariatu występowali jako gość specjalny w Teatrze Muzycznym w Lublinie,
• W 2002 r Skarbnik stowarzyszenia została nagrodzona w kategorii wolontariat indywidualny z okazji Dnia Wolontariusza,
• w 2003 r Wolontariuszka z klubu została wyróżniona jako Wolontariusz Lubelszczyzny,
• Stowarzyszenie reprezentowane jest na corocznym Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie.
• stowarzyszenie pozyskało odo współpracy Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, którego artyści od trzech lat zaszczycają swoją obecnością ważne wydarzenia lokalne,
• stowarzyszenie było współorganizatorem konferencji międzynarodowej w Kazimierzu Dolnym, która stanowiła podsumowanie realizowanego na terenie województwa lubelskiego projektu wymiany pracowników ośrodków wsparcia z partnerem holenderskim,
• Przewodnicząca Zarządu promuje działalność stowarzyszenia na łamach prasy branżowej („Tematy”, „Praca socjalna”, „Niepełnosprawność”, „LOS”)
• stowarzyszenie jest inicjatorem powstania Klubu Środowiskowego do którego przyłączyło się 15 organizacji. W ramach współpracy pomiędzy organizacjami zrealizowano projekt „Samorząd Lokalny i Organizacje Pozarządowe”, opracowano roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi,
• stowarzyszenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi zrealizowało program „Działaj Lokalnie”, w ramach którego opracowano strategię zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie miasta, strategia została wręczona na podsumowaniu programu ówczesnemu staroście i Przewodniczącemu Rady Miasta (rok 2002),
• stowarzyszenie w ramach współpracy z Klubem Środowiskowym było organizatorem Forum Organizacji Pozarządowych w 2003 r, do Łęcznej przyjechało około 200 osób z całej Polski w ramach Forum Aktywności Lokalnej organizowanego przez Stowarzyszenie BORIS i CAL z Warszawy,
• w 2005 roku Zarząd stowarzyszenia przyznał tytuł honorowego członka 10 osobom. Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się na międzynarodowej konferencji w Łęcznej w 12. 04. 05. Osiągnięciem jest nawiązanie współpracy z partnerem z Kanady
• 2005 – Certyfikat Jakości CAL (Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej)

W roku 2008 organizacja otrzymała dotację ze środków gminnych na realizację następujących zadań:
1. Organizacja na terenie gminy Łęcznacyklu otwartych imprez integracyjnych dla osób dorosłych – konkurs literacki “Niepełnosprawność w moich oczach”
2. Organizacja na terenie gminy Łęczna warsztatów teatralnych.

powrót 

  9 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki „PLAMA”
Stowarzyszenie
ul. Górnicza 12, 21-010 Łęczna
(081) 752 15 42
www.plama.org.pl
e-mail: plama1983@o2.pl
Nr konta : 37 8693 0006 0000 1704 2003 0011
KRS 0000199557
REGON 432713903

Skład Zarządu:
Maria Zuzańska - Prezes Zarządu, Robert Znajomski - Wiceprezes, Maria Kieres Kramek - Wiceprezes, Paweł Brodzisz - Skarbnik, Dorota Bogucka- Sekretarz, Krystyna Gałat Grzywa - Członek Zarządu, Eugeniusz Misiewicz - Członek Zarządu, Danuta Czubacka – Członek Zarządu

Zakres i formy działalności:
Stowarzyszenie organizuje wieczory poezji, wydaje zeszyty poetyckie rodzimych poetów. Wydano almanachy: „Źrenica Tęsknoty” (1999), „Zapisane w powietrzu” (2006), „Portret miłości (2007) – publikacja w ramach warsztatów poetyckich. Stowarzyszenie, organizuje wernisaże, wydaje katalogi wystaw zbiorowych GIPiF „PLAMA”. Laureat nagrody Burmistrza Łęcznej - Łęczyński Odyniec Kultury 2002 oraz Nagrody Zarządu Województwa Lubelskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury 2008.Stowarzyszenie jest organizatorem od 2005 r. Międzynarodowych Plenerów Malarskich „Ziemia Łęczyńska inspiracją dla artystów”. Stowarzyszenie zajmuje się promocją twórczości literackiej Łęczyńskiego środowiska, a także promocją twórczości GIPiF PLAMA organizując liczne wystawy na terenie kraju i poza jego granicami. Stowarzyszenie jest organizatorem konkursów: Ogólnopolskiego Konkursu Rysunku Węglem, Konkursu Fotograficznego „Ziemia Łęczyńska – zakątki , w których warto być”.


W roku 2008 organizacja otrzymała dotację ze środków gminnych na następujące zadania:
1. Organizacja na terenie gminy Łęczna pleneru malarskiego.
2. Organizacja na terenie gminy Łęczna konkursu plastycznego.
3. Organizacja na terenie gminy Łęczna warsztat ów literackich.
4. Organizacja na terenie gminy Łęczna konkursu fotograficznego
powrót

 10 Łęczyńskie Stowarzyszenie Wyrównywania Szans

Stowarzyszenie
ul. Jaśminowa 6, 21-010 Łęczna
(081) 462 70 03
e-mail ewaniesciur@wp.pl
KRS: 0000091818
REGON: 432329228

Skład Zarządu:
Ewa Nieściur – Przewodnicząca, Małgorzata Makara – Wiceprzewodnicząca, Renata Gozdołek – Sekretarz, Janina Gruszczyńska – Skarbnik, Danuta Pietrzycka – Członek

Zakres i formy działalności:
Głównym celem stowarzyszenie jest wyrównywanie szans dzieci o specjalnych potrzebach, osiągnięcie możliwie najpełniejszej integracji społecznej dzieci niepełnosprawnych ze zdrowymi rówieśnikami, udzielanie pomocy rodzinom dzieci o specjalnych potrzebach, prowadzenie różnych form terapii i rehabilitacji. Udziela pomocy rodzinom dzieci o specjalnych potrzebach i chce zjednoczyć ludzi dobrej woli gotowych pracować społecznie integrując dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z dziećmi zdrowymi. Stowarzyszenie prowadzi terapię i rehabilitację w różnych formach. Zajmuje się ponadto budowaniem sieci oparcia społecznego dla rodzin dzieci o specjalnych potrzebach i stałym podnoszeniem poziomu wiedzy specjalistycznej swych członków niezbędnej dla prowadzonej działalności.

W roku 2008 organizacja otrzymała dotację ze środków gminnych na zadanie:
1. Organizacja otwartego turnieju sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z udziałem uczniów klas integracyjnych z terenu gminy Łęczna.

powrót 

 11 Miejsko-Górniczy Klub Sportowy „Gwarek”

Stowarzyszenie
ul. Gwarków 5 a, 21-010 Łęczna
(081) 462 15 00
e.mail: mgksgwarek@interia.pl
Nr konta: 59 8693 0006 0000 0358 2003 0001
REGON: 430649696

Skład Zarządu:
Bogusław Szmuc – Prezes, Stanisław Misterek – Wiceprezes, Andrzej Grzesiuk – Członek Zarządu, Marek Harasim – Członek Zarządu, Adam Świeca – Członek Zarządu

Zakres i formy działalności:
Organizacja powstała w 1995 r.. Klub realizuje podstawowe cele i zadania w zakresie kultury fizycznej, polegające w szczególności na organizowaniu i propagowaniu działalności sportowej wychowawczej. Zajmuje się przede wszystkim szkoleniem dzieci i młodzieży z każdej grupy wiekowej w sekcji bokserskiej.

powrót 

  12 Młodzieżowo - Uczniowski Klub Sportowy „Ciechanki Łęczyńskie”

Stowarzyszenie
Ciechanki Łęczyńskie 13, 21-010 Łęczna
REGON: 060189841
608 678 455

Skład zarządu:
Mariusz Łagodziński – Prezes, Halina Bosak – Wiceprezes, Ewelina Domańska – Wiceprezes, Krzysztof Marzec – Członek Zarządu, Stanisław Bosak – Członek Zarządu

Zakres i formy działalności:
Klub został założony 10 czerwca 2004 roku. W tym krótkim czasie zawodnicy sekcji piłki nożnej uczestniczyli w czterech turniejach piłki nożnej, przywożąc z jednego z nich puchar. Członkami klubu jest młodzież szkolna, mieszkańcy Ciechanek, Łęcznej, Rossosza. W lipcu 2004 r. klub zorganizował festyn sportowo-rekreacyjny. Inne osiągnięcia to zajęcie II i III miejsca w Powiatowym Turnieju Juniorów w piłce halowej drużyn LZS oraz III miejsce drużyny żeńskiej w Powiatowej Lidze Piłki Siatkowej Gimnazjów i Szkół Średnich.
Grudzień 2005 – konkurs wiedzy o GKS „Górnik” Łęczna dla szkół podstawowych. Luty 2006 – turniej tenisa stołowego dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjów. W maju oraz wrześniu organizacja festynów sportowych.
Klub jest otwarty na współpracę przy organizacji imprez kulturalnych, sportowych na terenie gminy poprzez czynne włączenie się w nie i udział w zawodach sportowych, rozgrywkach ligowych. Jesteśmy gotowi również samodzielnie zorganizować na terenie Szkoły Podstawowej w Ciechankach Łęczyńskich zawody sportowe lub festyn.

powrót

13 Parafia P. W. Św. Barbary

Organizacja kościelna
Al. Jana Pawła II 97 , 21-010 Łęczna
(081) 462 04 05
(081) 462 16 82 (s. Aleksandra Truta)
e-mail: olafmm@interia.pl
www.emaus.parafia.info.pl/Akademia Młodzieżowa
(informacje o projekcie realizowanym przez Świetlicę Opiekuńczo Wychowawczą przy Parafii Św. Barbary)
Nr konta: 91 8693 0006 0000 0970 2003 0002
Nr Dekretu erekcji Parafii: 1298 / GŁ / 89
REGON: 040032747

1. Ks. Andrzej Lupa. – Proboszcz parafii
2. S. Aleksandra Truta – Dyrektor Świetlicy

Zakres i formy działalności:
AKADEMIA MŁODZIEŻOWA - Ośrodek nr 3 „OGNISKO”.
Misją Ośrodka jest wychowanie i kształcenie dzieci i młodzieży zgodnie z ideałami: BÓG, HONOR, OJCZYZNA, wspieranie rodziny w prawidłowym realizowaniu jej podstawowych funkcji, zwłaszcza opiekuńczych i wychowawczych.
Nasze działania kierujemy do dzieci i młodzieży zamieszkujących teren naszej Parafii oraz wszystkich, którzy chcą korzystać z naszej oferty.
Główną formą działalności OGNISKA jest realizacja katolickiego programu wspierającego rodzinę w wychowaniu dzieci i młodzieży autorstwa Fundacji „Szczęśliwe Dzieciństwo” z siedzibą w Lublinie, a prowadzone zajęcia zmierzają m. in. do:

• tworzenia warunków rozwoju poczucia własnej wartości i odkrywania osobistej godności dzieci w duchu chrześcijańskim,
• kształtowania właściwych postaw społecznych,
• budzenia w dzieciach potrzeb wyższych i tworzenia warunków do realizacji oraz rozwoju własnych zainteresowań i uzdolnień,
• eliminowania zaburzeń zachowania,
• pomocy w rozwiązywaniu trudności rodzinnych, osobistych, szkolnych.

Do Akademii Młodzieżowej należeć może każdy, kto chce rozwijać się i kształtować swój charakter na drodze do ideałów Bóg, Honor, Ojczyzna. Wstępując, każdy podpisuje kontrakt osobisty, w którym zobowiązuje się do przestrzegania Wzorowej Postawy Studenta Akademii Młodzieżowej i postępowania na Drodze Rozwoju (zdobywania kolejnych stopni). Instruktorzy utrzymują kontakt z rodzicami Studentów; organizowane są różnego typu spotkania, jest też możliwość indywidualnych rozmów. Nasz Ośrodek współpracuje z pozostałymi Ośrodkami Akademii Młodzieżowej (w Lublinie, Kraśniku, Dorohuczy) oraz z różnymi instytucjami i osobami, które swym czasem, wiedzą i doświadczeniem chcą wspierać nasze działania.
Kadrę OGNISKA stanowią: s. Aleksandra Truta fmm - dyrektor i wychowawca w Świetlicy, mgr pedagogiki rewalidacyjnej, kwalifikacje do pełnienia stanowisk kierowniczych w oświacie, Agnieszka Nowicka – wychowawca, mgr pedagogiki resocjalizacyjnej oraz pracy socjalnej Studenci odbywający praktyki oraz wspierający nas wolontariusze starsi i młodsi.
Ośrodek nr 3 „Ognisko” Akademii Młodzieżowej dziś - to przede wszystkim około 50 „Studentów” - uczniów szkoły podstawowej gimnazjum i liceum działających w 6 spółkach prowadzonych przez Instruktorów.
Na co dzień nasz Ośrodek otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00, spotykamy się również, w soboty. Podczas ferii i wakacji spędzamy wspólnie czas w ciekawych zakątkach Polski.
Od 15.00 do 16.30 dzieci i młodzież odrabiają lekcje z pomocą Instruktorów i wolontariuszy.
O 16.30 jest wspólny posiłek, a od 17.00 do 19.00 w Ośrodku rozpoczynają się zajęcia poszczególnych spółek. Każda ze spółek ma zajęcia dwa razy w tygodniu i realizuje swój wybrany na semestr Program nr 3 - program spółki - w porozumieniu z Programem nr 1 - ogólnym programem realizowanym w całej Akademii i Programem nr 2 - indywidualnym programem pracy każdego studenta. W piątki ma miejsce Zebrania Ogólne całej społeczności Ośrodka.
Działania, które na stałe wpisały się w nasz kalendarz:
• „Mikołaj o Tobie nie zapomni” - akcja, w której Studenci wszelkimi sposobami zbierają słodycze i zabawki (zbiórki w szkołach, sklepach, organizacja kiermaszu), by następnie, w formie paczek świątecznych przekazać je swoim rówieśnikom z okolicznych wiosek - podczas „samodzielnie” zorganizowanej zabawy karnawałowej lub w przebraniu św. Mikołaja rozwożąc paczki do domów – W ciągu 10 lat dostarczyliśmy 1210 paczek
• organizacja / udział w Olimpiadzie Sportowej o puchar św. Stanisława Kostki
• Kolędnicy Misyjni – akcja ewangelizacyjna na rzecz dzieci z krajów misyjnych
• „Bank Wielkopostny” - akcja ewangelizacyjna, którą prowadzimy w Parafii (w szkołach, wspólnotach sąsiedzkich, rodzinach);
• Turniej / Kiermasz Ozdób Wielkanocnych
• Straż przy Grobie Pańskim w Wielki Piątek i Wielką Sobotę;
• Udział w uroczystościach Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz obchodach rocznicy Odzyskania Niepodległości
• Organizacja zabaw i konkurencji sportowych dla dzieci i młodzieży podczas Festynu Rodzinnego / Rajdu Rodzinnego
• Organizacja/ udział w Sejmie wszystkich ośrodków Akademii Młodzieżowej na Lubelszczyźnie
Wspólne wyjazdy latem i zimą. Liczba studentów Akademii, którzy w OGNISKU byli przynajmniej przez rok przekroczyła 350 osób. Ponadto studenci od jedenastu lat startują w różnego rodzaju konkursach, olimpiadach; m.in.: sportowych, plastycznych, muzycznych, naukowo-ekologicznych, gdzie zdobywają nagrody i wyróżnienia.

W roku 2008 Parafia otrzymała dotację ze środków gminnych na zadanie:
1. Realizacja na terenie osiedla Niepodległości programu profilaktyczno – edukacyjnego w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych występujących wśród dzieci i młodzieży

powrót

 14 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
– Koło w Łęcznej

Stowarzyszenie
ul. Świętoduska 2, 21-010 Łęczna
(081) 752 40 16, 0604272263
e-mail: psouul@poczta.onet.pl
zk.leczna@psouu.org.pl
www.psouu.org.pl/

ZESPÓŁ FIGIEL
Zespol_figiel@o2.pl
www.figiel.prv.pl
Nr konta : 36 8693 0006 0000 3812 2003 0001
KRS: 0000162757
REGON: 012059870-00761

Skład Zarządu:
Maria Lisek-Zięba – przewodnicząca Zarządu koła, Jacek Binkiewicz – wice przewodniczący Zarządu Koła, Jan Wasilewicz – sekretarz Zarządu Koła, Sławomir Rutkowski – skarbnik Zarządu Koła, Agnieszka Atałąp – członek Zarządu Koła

Zakres i formy działalności:

- Prowadzenie placówki dla dzieci Dzienne Centrum Aktywności
- Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej
- Organizacja wypoczynku letniego turnusu
- Organizacja Festiwalu piosenki, Teatru i Plastyki
- Prowadzenie punktu Informacyjnego dla osób niepełnosprawnych
- Organizowanie konferencji „Razem Łatwiej „
- Uczestniczenie w życiu kulturalnym
- Uczestnictwo w festynach, przeglądach, festiwalach konkursach krajowych i międzynarodowych
- Organizowanie „Otwartych Drzwi „ w placówkach

Koło prowadzi dwie placówki – Dzienne Centrum Aktywności z siedzibą w Łęcznej placówka dla dzieci do 16 roku życia – zajęcia rehabilitacyjne, logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne. Warsztat Terapii Zajęciowej z siedzibą w Janowicy gm. Cyców - placówka dla osób powyżej 16 roku życia - rehabilitacja społeczna , w warsztacie 33 uczestników z terenu powiatu uczy się samodzielnej egzystencji poprzez aktywizację w 7 pracowniach (kulinarna, ogrodnicza, krawiecko - zabawkarska, plastyczno - rękodzielnicza, muzyczna, poligraficzno-introligatorska , stolarska ) Zespół „Figiel działający w ramach pracowni muzycznej otrzymał :
II miejsce w przeglądzie teatralnym Gaudium Kraków
Nagrodę Starosty Tczewa w Międzynarodowym Przeglądzie Teatrów Wspaniałych
II miejsce Albertiana – Kraków
I miejsce w Przeglądzie Małych Form teatralnych – Poniatowa
Uczestniczył w Przeglądzie Teatralnym Nieprzetartego Szlaku w Lwowie (zostały zakwalifikowane 2 zespoły z Polski) nagradzany był w konkursach plastycznych a solista zespołu „Figiel” – otrzymał liczne nagrody w konkursach piosenki – recitale na przeglądach międzynarodowych.
Koło organizuje imprezy o zasięgu ogólnopolskim : Festiwal Piosenki, Teatru i Plastyki(w br. XIV edycja ). Konkurs poezji – Poznaj mój świat ( w br. IX edycja ) , spotkania integracyjne , Dzień Godności ( osób niepełnosprawnych ) Koło prowadzi Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych – Wojewódzkiej Sieci Informacyjno Doradczej , organizuje wypoczynek letni – turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, prowadzi konsultacje dla osób z terenu powiatu w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym.

W roku 2008 organizacja otrzymała dotację ze środków gminnych na zadanie:
1. Organizacja na terenie gminy Łęczna otwartego, integracyjnego przeglądu twórczości artystycznej.

powrót

 15 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy

Stowarzyszenie
Pl. Kościuszki 2, 21-010 Łęczna, poniedziałki 9.00 – 12.00
(081) 462 94 20 wew. 51
Nr konta: 97 8693 0006 0000 4008 2003 0002
KRS: 0000109984 poz. 256
REGON: 000776019-04380

Skład Zarządu:
Anna Świerczyńska – Przewodnicząca, Stanisław Brodzik – Wiceprzewodniczący, Zygmunt Dembicki – Wiceprzewodniczący, Stanisława Kozieł – Skarbnik, Bożena Hołod – Sekretarz

Zakres i formy działalności:
Głównym celem organizacji jest uczestniczenie w życiu społecznym, współdziałanie z innymi organizacjami, organami władzy oraz pozyskiwanie funduszy na rzecz poprawy warunków bytowych oraz organizowania życia kulturalnego i artystycznego emerytów, rencistów i inwalidów. Związek przeciwdziała izolacji i aktywizuje społecznie mieszkańców gminy i powiatu. Organizacja stara się służyć radą i pomocą ludziom starszym i niepełnosprawnym, poznawać kulturę regionu i okolic poprzez organizowanie wycieczek i pikników. Organizowane są turnusy wypoczynkowe i rehabilitacyjne. Organizacja ciągle się rozbudowuje.

W roku 2008 organizacja otrzymała dotację ze środków gminnych na organizację na terenie gminy Łęczna cyklu otwartych imprez integracyjnych dla osób dorosłych.

powrót

16 Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Lublinie

Stowarzyszenie
ul. Nałkowskich 105, 20 – 470 Lublin
(0-81) 745 66 60
www.republika.pl/zopzwlublin
e-mail: zopzwlublin@wp.pl

Skład Zarządu:
Sadowski Zbigniew – Prezes, Biadań Adam – Wiceprezes ds. zagospodarowania wód, Cękalski Janusz – Wiceprezes ds. ochrony wód, Kosiewski Edward – Wiceprezes ds. sportu, Juchniewicz Stanisław – Wiceprezes ds. młodzieży, Stępień Zbigniew – Skarbnik, Harasim Marek – Sekretarz

Zakres i formy działalności:
Polski Związek Wędkarski zrzesza 600 tys. członków, reprezentujących wszystkie środowiska i grupy społeczne. Jest kontynuatorem historii i tradycji zorganizowanego wędkarstwa polskiego, które w 2004 r. obchodziło jubileusz 125-lecia, a w 2005 r. jubileusz 55-lecia PZW. Struktury organizacyjne PZW tworzą koła (2700) i okręgi (47) jako jednostki terenowe. Związek opiera działalność na pracy społecznej członków. Celem Związku jest organizowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie wód, działania na rzecz ochrony przyrody i kształtowania etyki wędkarskiej. Związkiem kieruje Zarząd Główny w Warszawie, organizując pracę całego stowarzyszenia. PZW prowadzi działalność w zakresie zagospodarowania i ochrony wód, realizuje politykę ekologiczna państwa, zgodną z przyjętymi przez Polskę międzynarodowymi konwencjami i dyrektywami Unii Europejskiej. Polski Związek Wędkarski jest członkiem dwóch międzynarodowych organizacji: Konfederacji Wędkarstwa Sportowego CIPS (1958) i Europejskiej Organizacji Wędkarskiej EAA(1999).

powrót

17 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy

Stowarzyszenie sportowe
al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
0 509 158 290 Mirosław Tarkowski
Nr konta: 15 1060 0076 0000 4020 8000 4314
REGON: 432242013

Skład Zarządu:
Mirosław Tarkowski – Prezes, Dariusz Bednaruk – Wiceprezes, Jerzy Prażmo – Wiceprezes, Agnieszka Lipko – Skarbnik, Marzanna Wróbel-Kraska – Sekretarz

Zakres i formy działalności:
propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej , organizowanie imprez sportowych na terenie Miasta Łęczna i Powiatu Łęczyńskiego – uczestniczy rocznie ok. 1 500 osób.

powrót

18 Regionalne Centrum Trzeźwości „Maksymilian”

Stowarzyszenie
ul. Jaśminowa 4, 21-010 Łęczna
(081) 462 94 99
0 608 582 602 - Prezes
Nr konta: 82 8693 0006 0000 4082 2003 0001
KRS: 0000031417
REGON: 432287837
e-mail kaminska.joanna@poczta.onet.pl, rct.leczna@gmail.com

Skład Zarządu:
Joanna Kamińska – Prezes, Robert Macioszek – Wiceprezes, Bogdan Sawa – Sekretarz i Skarbnik

Zakres i formy działalności:
Głównym celem działania jest pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom. Poprzez organizację różnych działań skierowanych do swoich członków, środowiska Łęcznej i okolicznych miejscowości naszej gminy i powiatu, pomagamy w doprowadzeniu do stałej abstynencji. Ponadto utworzyliśmy i powadzimy grupę wsparcia, punkt konsultacyjny, szkolenia, warsztaty. Pomagamy grupom samopomocowym AA i Al.-Anon, współpracujemy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W naszych działaniach mieści się również promocja alternatywnych form spędzania wolnego czasu, dbanie i o interesy członków stowarzyszenia, pomoc w wychodzeniu z bezdomności, udzielanie wszechstronnej pomocy w kształceniu własnego rozwoju i odzyskiwaniu właściwej postawy w najbliższym otoczeniu.
W ramach realizacji w 2008 r. zadania „Koordynacja ruchu trzeźwościowego na terenie gminy Łęczna” utworzyliśmy i prowadzimy punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, grupę wsparcia, grupę Al.-Ateen dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, warsztaty. Planujemy organizację III Forum Trzeźwości pn. „Wdzięczni za trzeźwość” z udziałem przedstawicieli władz, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Polskiej Rady Ruchu Abstynenckiego, Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Lubelszczyzny, pedagogów szkolnych, nauczycieli oraz członków innych zaprzyjaźnionych stowarzyszeń abstynenckich.
Stowarzyszenie w 2008 roku pozyskało dodatkowe środki z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie na realizację zadań skierowanych do osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dzieci i młodzieży. W ramach tych zadań m. in. utworzyliśmy punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, wspułuzależnionych, ofiar i sprawców przemocy (4 godziny w miesiącu). Ponadto organizujemy wojewódzki konkurs plastyczno-literacki „Trzeźwość a moja rodzina”, a także wydajemy aktualizowany na bieżąco folder „Instytucje pierwszego kontaktu”, „Zacznij na nowo żyć”.

W roku 2008 organizacja otrzymała dotację ze środków gminnych na realizację zadania : Koordynacja ruchu trzeźwościowego na terenie gminy Łęczna


powrót

19 Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki”

ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
(081) 462 82 38, 607 239 456
KRS: 0000266136
REGON: 060183867
e-mail bozena452@poczta.onet.pl

Skład Zarządu:
Bożena Majewska – Prezes, Iwona Małek – Wiceprezes, Józefa Mińczuk – Skarbnik, Elżbieta Bodejko – Sekretarz, Maria Kwietniewska – Członek

Zakres i formy działalności:
Stowarzyszenie powstało na bazie Klubu Kobiet po Mastektomii „Amazonki”, swoim zasięgiem obejmuje miasto Łęczna oraz okolice gminy. Należy ono do Federacji Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii z siedzibą w Poznaniu. Jest to organizacja samopomocowa zrzeszająca kobiety leczone w klinikach onkologicznych po przebytej chorobie raka piersi, a także osoby zainteresowane procesem rehabilitacji leczniczej i psychologicznej umożliwiającej kobietom powrót do zdrowia.
Celem działania stowarzyszenia jest niesienie psychicznego wsparcia kobietom chorym na raka piersi, pomoc w znalezieniu motywacji w powrocie do zdrowia oraz stworzenie warunków decydujących o uzyskaniu optymalnej sprawności psychofizycznej. Kobiety znajdują w stowarzyszeniu emocjonalne i praktyczne wsparcie, a także mają możliwość wymiany doświadczeń z innymi kobietami, które przeszły tę chorobę oraz możliwość niesienia pomocy, gdy same są już dostatecznie zdrowe.
Popularyzacja naszej działalności polega na przełamaniu stereotypów, że rak jest nieuleczalny. Działalność „Amazonek” może uświadomić, że rak nie jest wyrokiem, a wcześnie wykryty jest uleczalny. Wśród najważniejszych zadań jakie postawiło przed sobą stowarzyszenie są: prowadzenie sekcji ochotniczek (wolontariuszek) wśród kobiet, które przeszły leczenie i są w pełni zrehabilitowane – po odpowiednim przeszkoleniu odwiedzają chore kobiety w szpitalach lub domach, niosąc im wsparcie, informacje i wszelką pomoc; podtrzymanie sprawności fizycznej kobiet po mastektomii poprzez ćwiczenia ruchowe i gimnastykę; troska o dobre samopoczucie psychiczne przez prowadzenie psychoterapii indywidualnej lub zespołowej; organizowanie dla członkiń stowarzyszenia imprez kulturalnych i turystycznych, turnusów rehabilitacyjnych; zaznajomienie społeczeństwa przez środki masowego przekazu z zapobieganiem, wczesnym wykrywaniem i leczeniem raka piersi, uświadamianie konieczności samokontroli i okresowych badań specjalistycznych w celu wczesnego wykrycia tej choroby; opracowywanie materiałów informacyjnych dla kobiet, propagowanie działalności stowarzyszenia.
Stowarzyszenie planuje uczestnictwo w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Amazonek oraz zajęcie V miejsca w Paradzie Przedsiębiorców pod hasłem „Kontrasty”.

powrót

20 Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego

Stowarzyszenie
al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
(081) 752 32 46
e-mail: sok_leczna@go2.pl
KRS: 000033936
REGON: 431210070
Skład Zarządu:
Elżbieta Wrońska – Przewodnicząca, Teresa Madejska – Wiceprzewodnicząca, Teodozja Syta – Skarbnik

Zakres i formy działalności:
Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego (poprzednia nazwa: Stowarzyszenie Organizacji Kobiecej Powiatu Łęczyńskiego ) skupia kobiety z terenu całego powiatu.
Wszelkie działania, które staramy się podejmować służyć mają zwiększaniu aktywności kobiet w życiu społecznym i zawodowym. Wszelkie inicjatywy, jakie podejmuje Stowarzyszenie dążą do integracji kobiet wiejskich i miejskich w działaniach na rzecz społeczności lokalnej oraz środowiska kobiecego. Stale podejmujemy starania mające na celu wzmocnienie pozycji społeczno-zawodowej kobiet oraz wskazujemy możliwości rozwoju zawodowego i intelektualnego kobiet; inspirujemy kobiety do aktywności społecznej, politycznej i gospodarczej.
Stowarzyszenie zrealizowało projekty: „Święto Stołów” – w ramach programu Kultura Bliska z Fundacji Wspomagania Wsi (integracja kobiet pod hasłem wspólnego przygotowywania potraw regionalnych, zebranie przepisów na te potrawy w lokalną książkę kucharską); „Babska Niedziela” w ramach programu RITA – Przemiany w regionie z Fundacji Edukacja dla Demokracji (coroczne święto dla kobiet; projekt współpracy polsko-ukraińskiej o tej samej nazwie stanowił prezentację doświadczeń, które wypracowały organizatorki imprezy, współpraca Polsko-Ukraińska objęła grupę ok. 300. osób); „Wiem, co powinienem wiedzieć; Wiem, jak się dowiedzieć; Wiem, gdzie się dowiem” w ramach Programu Małych Grantów Ambasady Stanów Zjednoczonych (pobudzenie aktywności społecznej w samodzielnym poszukiwaniu wiedzy obywatelskiej; w jego ramach utworzony został Punkt Informacji Obywatelskiej – stałe centrum świadczenia informacji ze wszystkich dziedzin życia społecznego, czyli jasna i rzeczowa informacja administracyjno-prawna; „Lekcja o społeczeństwie – na żywo” – współpraca ze szkołami w zakresie propagowania wiedzy obywatelskiej wśród młodego pokolenia; poradnictwo wyjazdowe – spotkania tematyczne w gminach poświęcone problematyce charakterystycznej danej gminie); „Kobiety kobietom w przedsiębiorczości: gospodarstwa agroturystyczne” w ramach programu RITA III (program promujący koncepcję przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród kobiet, ma pomóc 3 kobietom na Ukrainie rozpocząć działalność agroturystyczną, by ich gospodarstwa mogły stanowić model do zakładania kolejnych agrogospodarstw).

powrót

21 Stowarzyszenie Kupców Łęczyńskich

Stowarzyszenie
ul. Braci Wójcickich 3, 21-010 Łęczna
(081) 752 09 64
KRS: 000022683

Skład Zarządu:
Piotr Turczyniak – Prezes, Marianna Kowalczyk – Wiceprezes, Daniel Duda – członek zarządu

Zakres i formy działalności:
Ochrona praw i interesów zawodowych, ekonomicznych, społecznych oraz zapewnienie pomocy zrzeszonym członkom w dostępie do nowych rozwiązań organizacyjnych, menedżerskich, jak również reprezentacja członków wobec organów władzy, administracji państwowej i samorządowej i innych podmiotów gospodarczych.

powrót

22 Stowarzyszenie MONAR

Stowarzyszenie
Zarząd Główny Stowarzyszenia MONAR
Ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa
tel. + 48 (22) 635 95 09 + 48 22 635 13 26
Fax. + 48 22 530 62 81
email: biuro@monar.org www.monar.org

Punkt Konsultacyjny MONAR w Łęcznej
ul. Jaśminowa 4, 21-010 Łęczna
081 462 87 21 Weronika Rudzińska
e-mail: pkmonar_leczna@rp.pl
KRS: 0000139796
REGON: 000972654-01519
Nr konta: BS Łęczna 52 8693 0006 2004 3000 0506 0001

Skład Zarządu:
Jolanta Łazuga-Koczurowska – Przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR, Monika Filipowicz – Członek Zarządu Głównego
Weronika Rudzińska – Kierownik Punktu Konsultacyjnego MONAR w Łęcznej

Zakres i formy działalności:
Oficjalnie zarejestrowane w 1981 roku jest organizacją pozarządową, apolityczną, działającą na terenie całej Polski.
MONAR to zintegrowany, profesjonalny, nowoczesny i wieloaspektowy system przeciwdziałania narkomanii, bezdomności i zagrożeniom społecznym oraz niesienie szeroko rozumianej pomocy osobom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej - samotnym, chorym ma AIDS, skrzywdzonym przez los. Jedna z większych organizacji tego typu - w 2005 roku z pomocy stacjonarnej oferowanej przez MONAR skorzystało ponad 26 700 osób, w poradniach i punktach konsultacyjnych udzielono 132 626 porad. Bazę Stowarzyszenia stanowiło 119 placówek różnego typu.
Pierwszy ośrodek dla osób uzależnionych utworzony w październiku 1978 r. przez Marka Kotańskiego w Głoskowie i nazwany MONAREM dał początek systemowi oddziaływań pomocowych skierowanych do osób uzależnionych, opartych na założeniach wspólnot terapeutycznych. Stał się także początkiem nowego Ruchu Społecznego na rzecz przeciwdziałania narkomanii, a od 1981 organizacji zarejestrowanej w Sądzie pod nazwą Stowarzyszenie MONAR.
Marek Kotański - twórca i duchowy przywódca organizacji, pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Głównego MONAR w okresie od 1981 do 2002 roku. Z zawodu był psychologiem, człowiekiem rozmiłowanym w ludziach, którym poświęcił całe swoje zawodowe życie. Od 2002 roku, po tragicznej śmierci Marka Kotańskiego funkcję przewodniczącego Zarządu Głównego MONAR pełni Jolanta Łazuga-Koczurowska, psycholog kliniczny, twórca programów terapeutycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, programów profilaktycznych i szkoleniowych, związana z MONAREM od 1981 roku.
W stowarzyszeniu pracuje 680 osób (w tym 499 zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) m.in. psychologowie, pedagodzy, lekarze, specjaliści i instruktorzy terapii uzależnień. W działalność Stowarzyszenia jest także zaangażowanych 186 wolontariuszy. Około 40 % kadry merytorycznej Stowarzyszenia stanowią neofici MONARU.
Stowarzyszeniem kieruje 7 - osobowy Zarząd Główny wybierany przez Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia. Członkowie Zarządu reprezentują różne nurty działań MONARU, posiadają wieloletnią praktykę w prowadzeniu placówek i projektów. Stowarzyszenie MONAR prowadzi 16 Oddziałów Regionalnych w całej Polsce. Zrzesza razem 524 członków, spośród których wielu zostało odznaczonych przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polski odznaczeniami państwowymi, odznaczeniami resortowymi i innymi nagrodami za całokształt pracy na rzecz ludzi najbardziej potrzebujących.
MONAR posiada kompleksową ofertę oddziaływań w następujących obszarach: Profilaktyka Terapia i Rehabilitacja
Readaptacja Społeczna i Zawodowa Redukcja Szkód.
Stowarzyszenie prowadzi aktywną politykę zagraniczną realizując wiele projektów w krajach Europy Centralnej i Wschodniej oraz Środkowej i Wschodniej Azji oraz współpracując z organizacjami o podobnym charakterze z krajów Europy Zachodniej.
Jest członkiem międzynarodowych i krajowych organizacji i stowarzyszeń, w tym Światowej i Europejskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych.
W Stowarzyszeniu MONAR obowiązuje kodeks etyczny i standardy pracy przyjęte we wszystkich organizacjach podobnego typu na świecie.
Działania MONARU oparte są na środkach finansowych pozyskiwanych z budżetu państwa, innych organizacji, sponsorów i darczyńców.
Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Monar w Łęcznej świadczącego usługi w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.

W roku 2008 organizacja otrzymała dotację ze środków gminnych na zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, współuzależnionychi zagrożonych uzależnieniem.


23 Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Osób Bezrobotnych „SZLAK”

Stowarzyszenie
Al. Jana Pawła II 97, 21-010 Łęczna
607 182 390 Bogusław Góral
e-mail: n.gmurkowska@vp.pl

Skład Zarządu:
Marzanna Matejek – Prezes, Natalia Gmurkowska – Wiceprezes, Marianna Omelaniuk – Sekretarz, Marzena Roczon – Skarbnik, Bogusław Góral – Członek Zarządu

Zakres i formy działalności:
Stowarzyszenie powstało w maju 2003 r. Wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Łęcznej w listopadzie w 2003 r stworzyło „Klub Wsparcia Koleżeńskiego” (znajduje się na plebanii parafii św. Barbary). Godziny dyżurów kolegi – doradcy: 1000 – 1500 od poniedziałku do piątku. Stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz aktywizacji zawodowej; wspieranie duchowe i psychiczne dla osób bezrobotnych; podejmowanie działań na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia; współpraca z instytucjami i osobami w zakresie rozwiązywania problemów osób bezrobotnych i poszukujących pracy; integracja społeczności lokalnej poprzez inicjowanie działań mających na celu poprawę sytuacji społecznej, ekonomicznej i zdrowotnej; pozyskiwanie środków finansowych na wsparcie osób bezrobotnych; działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji. Stowarzyszenie oferuje bezpłatnie indywidualne spotkania z osobami poszukującymi pracy, naukę redagowania dokumentów aplikacyjnych, dostęp do prasowych ofert pracy, specjalistyczne porady (psychologiczne, prawne, socjalne, ekonomiczne).
Na IX – X Ekopikinkach w Łęcznej stowarzyszenie organizowało konkurs „Rodzinne ekogrilowanie”, we wrześniu 2003 oraz 2004 – współorganizator imprezy „Sportowe zakończenie lata z GKS „Górnik”. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Kobiet Powiatu Łęczyńskiego (organizacja „Babskiej Niedzieli”, Dni Powiatu Łęczyńskiego i Dni Łęcznej), z Klubem Środowiskowym i z innymi organizacjami typu non profit.

powrót

24 Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców „Przyjazna Szkoła”

Stowarzyszenie
Zofiówka 9, 21-010 Łęczna
(081) 752 16 03
e-mail: przyjaznaszkola@op.pl
Nr konta: 75 1020 3206 0000 8702 0039 8222 PKO BP S. A., ul. Szkolna 6, 21-010 Łęczna
KRS: 0000014418
REGON: 432275745

Skład Zarządu:
Jaacenty Kłoda – Prezes, Ewa Machulska – Zastępca Prezesa, Izabela Hapoń – Sekretarz, Iwona Wawrzusiszyn – Skarbnik, Mieczysław Gołofit – Członek

Zakres i formy działalności:
Wspieranie inicjatyw wychowawczych sprzyjających tworzeniu przyjaznego dla dziecka środowiska szkolnego i pozaszkolnego. Promowanie idei zdrowego stylu życia i zdrowia psychicznego. Edukacja w zakresie uzależnień od środków chemicznych i innych, profilaktyki AIDS, zjawiska przemocy w rodzinie, szkole i środowisku, rozwoju seksulanego, ochrony środowiska i ekologii.
Pomoc w tworzeniu, finansowaniu i prowadzeniu świetlic środowiskowych, opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, Wspomaganie placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych w działalności statutowej.

W roku 2008 organizacja otrzymała dotację ze środków gminnych na następujące zadania:
1. Realizacja programu profilaktycznego w szkołach na terenie gminy Łęczna.
2. Realizacja na terenie osiedla Bobrowniki programu profilaktyczno – edukacyjnego w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych występujących wśród dzieci i młodzieży.
3. Realizacja na terenach wiejskich programu profilaktyczno- edukacyjnego w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych występujących wśród dzieci i młodzieży.

powrót

25 Stowarzyszenie „Podaj dłoń”

Stowarzyszenie
Stara Wieś 62, 21-010 Łęczna
(081) 752 27 92
e-mail: asia.62@poczta.fm
KRS: 0000271663
REGON: 060212847

Skład Zarządu:
Joanna Grzesiak – Prezes, Arkadiusz Wójcik – Wiceprezes, Bogumiła Jaworowska – Członek Zarządu, Monika Sadowska – Członek Zarządu, Marek Grzesiak – Członek Zarządu

Zakres i formy działalności:
Stowarzyszenie powstało w listopadzie 2006 r. W KRS zarejestrowane zostało w styczniu 2007 r. Pierwszym zadaniem zrealizowanym przez stowarzyszenie był program „Pożyteczne ferie 2007” na Starej Wsi w ramach konkursu ogłoszonego przez Fundacje Wspomagania Wsi. Podstawowym celem stowarzyszenia jest aktywizowanie społeczności lokalnej w działaniach związanych z edukacją oraz rozwojem dzieci, młodzieży i dorosłych. Proponujemy współpracę w zakresie organizowania letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży mieszkających głównie na terenach wiejskich naszej gminy, jak też wspólnie podejmowanie działań w zakresie kultury fizycznej i sportu, wymiany międzynarodowej dzieci i młodzieży, promocji zdrowia oraz podtrzymywania tradycji narodowej, kulturowej i regionalnej.

W roku 2008 organizacja otrzymała dotację ze środków gminnych na następujące zadanie:
1. Organizacja na terenie gminy Łęczna ścieżki edukacyjnej dla dzieci i młodzieży dotyczącej historii kultury regionu.
2. Realizacja programu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży. 

powrót

 26 Stowarzyszenie Rozwoju Handlu „Pojezierze”

Stowarzyszenie
ul. Targowa 14, 21-010 Łęczna
0 502 310 501
KRS: 0000018634
REGON: 432500975

Skład Zarządu:
Marek Bicz – Prezes, Marek Misztal – Wiceprezes, Paweł Król – Skarbnik

Zakres i formy działalności:
ochrona i reprezentacja interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych członków, a w szczególności: reprezentowanie interesów zrzeszonych członków w zakresie prowadzonej przez nich działalności handlowej wobec organów samorządu terytorialnego i innych podmiotów gospodarczych; podejmowanie inicjatyw i wyrażanie opinii dotyczących projektów rozwiązań z zakresu organizacji handlu na terenie działania stowarzyszenia; podejmowanie działań zmierzających do usprawnienia i rozwoju różnych form działalności handlowej; prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej na rzecz członków; organizowanie pomocy członkom stowarzyszenia w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych i prawnych związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą; współpraca i wymiana doświadczeń z innymi organizacjami o podobnym zakresie działalności.

powrót

27 Stowarzyszenie Wspierania Działalności Zespołu Szkół nr 1 w Łęcznej

Stowarzyszenie
ul. Szkolna 3, 21-010 Łęczna
602 71 71 68
e-mail: zs1leczna@neostrada.pl
KRS: 0000018846
REGON: 430887728

Skład Zarządu: Andrzej Grzesiuk – Prezes Zarządu, Beata Kowalska – Wiceprezes, Krystyna Szymańska – Wiceprezes, Wioletta Artymiuk – Sekretarz, Teresa Romaniuk – Skarbnik, Małgorzata Panasiuk – Członek Zarządu, Grzegorz Lendzion – Członek Zarządu

Zakres i formy działalności:
Rozwój i modernizacja bazy dydaktycznej i sportowej Zespołu Szkół Nr 1; wspieranie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej; wspieranie działań szkoły w zakresie wszechstronnego rozwoju umysłowego i fizycznego uczniów; współudział w organizacji imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowo-obronnych; wspieranie szkoły w realizacji zadań w zakresie wychowania artystycznego, komunikacyjnego, zdrowotnego i edukacji informatycznej i multimedialnej oraz edukacji ekologicznej i prozdrowotnej.

powrót

28 Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Atlas”

Stowarzyszenie
ul. Akacjowa 11, 21-010 Łęczna
505 077 323
e-mail: tkkf_atlas@op.pl
REGON: 432670223

Skład Zarządu: Dominik Rynkiewicz– Prezes, Bogdan Chabros – Wiceprezes, Angelika Czapka – Wiceprezes, Wioletta Andrzej Drączkowski – Skarbnik, Krzysztof Rynkiewicz – Członek

Zakres i formy działalności:
Prowadzenie zajęć sportowych na siłowni – krzewienie tężyzny fizycznej i zdrowego trybu życia. Organizowanie zawodów i pokazów sportowych, zachęcanie Łęczyńskiej społeczności do uprawiania sportów siłowych.

powrót

29 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej

Stowarzyszenie
ul. Tysiąclecia 10, 21-010 Łęczna
(081) 752 15 47 Eugeniusz Misiewicz
(081) 752 42 45 Katarzyna Wołos
KRS 0000039679

Skład Zarządu:
Anetta Chrzanowska – Prezes, Wacław Perzyński – Wiceprezes, , Jan Skibiński – Skarbnik,Sławomir Winiarski – sekretarz, Robert Jop – członek prezydium

Zakres i formy działalności:
Informacje nt. działalności organizacji, informacje o osiągnięciach, nagrodach
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej powstało w 1975 roku. Fakt jego powołania do życia związany był ściśle z budową Lubelskiego Zagłębia Węglowego, na którego stolicę została wybrana Łęczna. Proces przeobrażeń, jaki się wówczas rozpoczął dotyczył wielu dziedzin życia. Najistotniejsze jednak zmiany zaszły w strukturze demograficznej miasta. Ogromny napływ nowych mieszkańców o różnych elementach kulturowych doprowadził do tego, że społeczeństwo łęczyńskie nabrało cech o stosunkowo niskim stopniu spójności. Zrodziło to potrzebę działań zmierzających do zintegrowania miejscowej społeczności a także ocalenia dawnych wartości kulturowych. Te przesłanki zadecydowały o kierunku działalności Towarzystwa.
Budzenie zamiłowania do małej ojczyzny, której na imię Łęczna poprzez poznawanie i upowszechnianie wiedzy dotyczącej wielowiekowej i barwnej historii miasta, jak i okolicznych miejscowości, pielęgnowanie tradycji i kultury oraz dokumentowanie nowszych czasów – to niezmienna od ponad trzydziestu lat idea statutowej działalności Towarzystwa.
Założycielką i pierwszym jego prezesem była pani Stefania Pawlak. Zainicjowała ona spotkania, w czasie których propagowano wiedzę o przeszłości miasta. Z myślą o podniesieniu estetyki w Łęcznej rozpisano konkursy na najpiękniejszy ogródek i najbardziej zadbaną posesję. Eksponowano dorobek miejscowych artystów-amatorów (wystawy malarstwa, koronkarstwa, lalek w strojach ludowych). Podjęto wówczas pierwsze próby współpracy z młodzieżą szkolną, organizując konkursy wiedzy o mieście i regionie. Od 1984 roku organizowany jest Turniej Wiedzy o Łęcznej. Ta forma upowszechniania wiedzy o nadwieprzańskim miasteczku weszła na stałe nie tylko do kalendarza imprez Towarzystwa, ale wpisała się także w pejzaż kulturowy Łęcznej. 4 czerwca 2008 roku miała miejsce jubileuszowa 25. edycja tegoż Turnieju.
Przedmiotem troski Towarzystwa są łęczyńskie zabytki. W latach 80. ubiegłego wieku podejmowaliśmy akcję mającą na celu odzyskanie i ratowanie płyt nagrobnych z cmentarza żydowskiego.
Gromadzimy także zabytki kultury materialnej z regionu Łęcznej. Zaangażowanie członków Towarzystwa zaowocowało pokaźnym zbiorem muzealiów, głównie etnograficznych, przekazanych do miejscowego Muzeum Regionalnego (w 1992r.)
Ideę upowszechniania historii Łęcznej Towarzystwo realizuje także poprzez działalność wydawniczą. Od 1985 roku wydajemy czasopismo zatytułowane Merkuriusz Łęczyński. Jego pierwsze trzy edycje sygnowane były w charakterze jednodniówek, pozostałe są rocznikami.
W 2000 roku zespół redakcyjny Merkuriusza Łęczyńskiego (Eugeniusz Misiewicz i Piotr Winiarski) otrzymał Łęczyńskiego Odyńca Kultury – prestiżową nagrodę Burmistrza Łęcznej.
W 2007 roku ukazał się jubileuszowy 20. numer naszego rocznika, jego uroczysta promocja odbyła się 19 marca b.r. w łęczyńskim Hotelu Secession.
W 1989 roku Towarzystwo opublikowało materiały z sesji naukowej. Książka nosi tytuł: Łęczna. Studia z dziejów miasta.
Wyrazem naszej działalności edytorskiej jest także cykl bibliofilski, zatytułowany Źródła do dziejów Łęcznej.
W jego ramach ukazało się już 11. numerów:
1. Przywilej lokacyjny miasta Łęcznej z 1467 roku w opracowaniu prof. Ryszarda Szczygła i tłumaczeniu polskim Józefa Kusa, Łęczna 1993;
2. Zamek łęczyński opisany 16 maja 1659 roku w opracowaniu Józefa Kusa, Łęczna 1993;
3. Inwentarz rzeczy pozostałych po Adamie Kazimierzu Noskowskim staroście dobrzyńskim wraz z taksą ich wartości i spisem wydatków na pogrzeby: Jego, Jego Żony i Syna Adama w opracowaniu dr. J. E. Leśniewskiej, Łęczna 1997;
4. Testamenty Józefa Stanisława na Dąbrowicy Firleja i jego żony Elżbiety z Frąckiewiczów Firlejowej w opracowaniu dr. J. E. Leśniewskiej, Łęczna 1998;
5. Przywileje handlowe miasta Łęcznej (XV – XVIII w.), wstęp i opracowanie Józef Kus, Łęczna 1999.
6. Relacja z pogrzebu Stanisława Mateusza Rzewuskiego wojewody bełskiego hetmana wielkiego koronnego odprawionego 17 lipca 1730 roku we Lwowie w opracowaniu dr. J. E. Leśniewskiej, Łęczna 2000.
7. Dokumenty do dziejów Łęcznej w XV wieku, opracowanie i przekład prof. Anna Sochacka, Łęczna 2002;
8. Łęczna w zapiskach średniowiecznych sądów, opracowanie i przekład prof. Anna Sochacka, Łęczna 2003;
9. Urzędnicy miejscy, cechowi, braccy i szpitalni Łęcznej do r. 1810. Spisy w opracowaniu dr hab. Janusza Łosowskiego, Łęczna 2004, 2005 (wyd. uzup.);
10 – 11. Metryki parafii św. Marii Magdaleny w Łęcznej 1598 – 1795 i 1598 - 1796 - Tom XII - XIII Liber Mortuorum 1737 – 1791 i 1791 - 1796 w opracowaniu dr. Roberta Jopa, Łęczna 2006 - 2007.
Wydawnictwa Towarzystwa stanowią bogate źródło wiedzy o historii miasta, zawierają liczne materiały dotyczące jego przeszłości, jak i obszerną dokumentację życia społecznego i kulturalnego.
Jednym z kierunków działań Towarzystwa jest gromadzenie dokumentacji fotograficznej przedstawiającej Łęczną wczoraj i dziś. Efektem wieloletnich starań są:
- fotografie zabytków wykonane z negatywów Biura Dokumentacji Zabytków w Lublinie;
- ok. 100 fotografii przedstawiających Łęczną w latach 1934-38, autorstwa Wiktora Ziółkowskiego, ze zbiorów Muzeum Lubelskiego w Lublinie;
- fotografie sprzed 1935 roku, dary: Wacławy Klimaszewskiej z Torunia, Stefanii Pawlak z Mielca, Zygfryda Jóźwiaka z Łęcznej, Heleny Drzał z Lublina oraz Kazimiery Zwolakiewicz z Lublina;
- 215 fotogramów, dar Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego, efekt Krajowego Pleneru Fotograficznego Łęczna 85 oraz dokumentacja fotograficzna wykonana przez Eugeniusza Misiewicza;

Towarzystwo jest także w posiadaniu:
- 15 obrazów olejnych, będących pokłosem pleneru malarskiego zorganizowanego w 1985r.;
- akwareli Wiktora Ziółkowskiego z 1927r., przedstawiającej synagogę łęczyńską, zakupioną w 1985r.;
- 8 grafik wykonanych przez Józefa Tarłowskiego w 1994r., uwieczniających zabytki Łęcznej i okolicy.

Ukoronowaniem wieloletnich starań członków Zarządu Towarzystwa: Eugeniusza Misiewicza i Piotra Winiarskiego jest wystawiony pomnik Jana Tęczyńskiego – założyciela Łęcznej (2003r.) oraz utworzona Izba Regionalna – siedziba Towarzystwa (2005r.).
Inaugurację obiektu uświetniła wystawa fotograficzna Śladami przeszłości Łęcznej, przygotowana przez Anettę Chrzanowską oraz ekspozycja malarstwa i rzeźby autorstwa łęczyńskiego artysty Stanisława Andrzeja Winiarskiego.
W sierpniu 2007 roku została tu zaprezentowana wystawa etnograficzna, zatytułowana Ludowe pasje... Rzeźba i malarstwo twórców z powiatu łęczyńskiego: Romana Śledzia, Bolesława Parasiona, Mariana Łuczyńskiego oraz Teresy Cygan, autorstwa Anetty Chrzanowskiej (scenariusz, aranżacja plastyczna i realizacja).
Są tu prezentowane wystawy o różnorodnej tematyce, jak i realizowane inne inicjatywy kulturalne i poczynania społeczne, służące mieszkańcom miasta i regionu, promujące dziedzictwo kulturowe Ziemi Łęczyńskiej.

9. Propozycje współpracy organizacji z samorządem gminy Łęczna
- współpraca merytoryczna w zakresie popularyzacji oraz promocji wielowiekowej i barwnej historii nadwieprzańskiego miasteczka i regionu;
- współpraca w zakresie organizacji 1 listopada kwesty na łęczyńskim cmentarzu na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków.

powrót

30 Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Łęczna

Stowarzyszenie
ul. Szkolna 3, 21- 010 Łęczna
(081) 752-00-26
KRS: 0000094699
REGON: 007025173

Skład Zarządu:
hm. Andrzej Grzesiuk - Komendant Hufca, hm Wanda Kot- Zastępca Komendanta Hufca, hm Bożena Wójcik – Zastępca Komendanta Hufca, hm Anna Jakubowska – Członek Komendy Hufca, phm Ewa Czechowska – członek Komendy Hufca, pwd Wacław Modrzyński – Członek Komendy Hufca

Zakres i formy działalności:
Stowarzyszenie prowadzi pracę programowo – metodyczną metodą harcerską, z zuchami, harcerzami, harcerzami starszymi i instruktorami ZHP. Działalność skoncentrowana jest na pracy w zakresie turystyki, krajoznawstwa, ekologii, przyrodoznawstwa , wychowania komunikacyjnego i obronnego.

W roku 2008 organizacja otrzymała dotację ze środków gminnych na zadanie:
1. Realizacja programu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży.

powrót

31 Ochotnicze Straże Pożarne


Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechankach Krzesimowskich

Stowarzyszenie
Ciechanki Krzesimowskie 11, 21-010 Łęczna
501127923 Sekretarz OSP
KRS: 0000135776
REGON: 432505369

Skład Zarządu:
Piotr Wiśniewski– Prezes, Zbigniew Bicz – Wiceprezes i Naczelnik, Krzysztof Chapuła – Wiceprezes, Sylwester Bochniarz – Skarbnik, Mariusz Łagodziński – Sekretarz

Zakres i formy działalności:
• prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
• udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
• informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz o sposobach ochrony przed nimi,
• udział w obronie cywilnej,
• upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności sportowej, kulturalnej i oświatowej
• wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu,
• działania na rzecz środowiska
• wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych

Cele i zadania OSP realizuje przez:
• organizowanie swoich członków do działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności,
• przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa,
• organizowanie, spośród swoich członków zwyczajnych zespołu ratowniczego,
• prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków zwyczajnych OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP,
• organizowanie młodzieżowej drużyny pożarniczej
• organizowanie kobiecej drużyny pożarniczej
• organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej oraz kulturalnej i oświatowej,
• organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną,
• prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i statutu organizacji


32 Ochotnicza Straż Pożarna w Łuszczowie-Kolonii

Stowarzyszenie
Łuszczów-Kolonia 14 A, 21-010 Łęczna
(081) 750 12 61 Eugeniusz Wojciechowski
KRS 5386 / 2 / 638
REGON 432265698

Paweł Lisowski – Prezes, Eugeniusz Wojciechowski – Wiceprezes, Paweł Niedziela – Zastępca Naczelnika, Arkadiusz Szycholec – Sekretarz, Andrzej Niedziela - Skarbnik


33 Ochotnicza Straż Pożarna w Łęcznej

Stowarzyszenie
ul. Piłsudskiego 4, 21 - 010 Łęczna

Skład Zarządu:
Stanisław Medyński – Prezes, Bogdan Sieniec – Wiceprezes i Naczelnik, Mariusz Cegłowski – Sekretarz, Roman Misiewicz – Skarbnik, Tadeusz Karwacki – Gospodarz


 34 Ochotnicza Straż Pożarna w Karolinie

Stowarzyszenie
Karolin, 21 - 010 Łęczna

Skład Zarządu:
Kazimierz Broński – Prezes, Mirosław Matys - Wiceprezes, Janusz Podlodowski - Naczelnik, Sławomir Szewczuk - Zastępca Naczelnika, Marian Gliniewicz – Sekretarz, Adam Gliniewicz – Skarbnik, Jacek Broński – Gospodarz 


 35 Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodzie

Stowarzyszenie
Nowogród, 21 - 010 Łęczna

Skład Zarządu:
Wojciech Karwacki - Prezes, Waldemar Puchacz - Naczelnik, Grzegorz Stamirowski - Wiceprezes, Waldemar Karaś – Wiceprezes, Dariusz Buzek - Sekretarz, Henryk Rabos - Skarbnik,


36 Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Wsi

Stowarzyszenie
Stara Wieś, 21 - 010 Łęczna

Skład Zarządu:
Marek Ostrowski – Prezes, Antoni Kotuła - Wiceprezes, Adam Radko - Naczelnik, Ireneusz Kotuła - Sekretarz


37 Ochotnicza Straż Pożarna w Witaniowie

Stowarzyszenie
Witaniów
(081) 752 26 27
Nr konta:
KRS: 0000169658
REGON: 432664323

Skład Zarządu:
Roman Smolarz – Prezes, Tomasz Dąblowski – Wiceprezes i Naczelnik, Kinga Kowalska – Sekretarz, Agnieszka Karabela – Skarbnik, Jan Woźniak – Gospodarz,


38 Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzowie

Stowarzyszenie
Zakrzów, 21 - 010 Łęczna

Skład Zarządu:
Stanisław Matyś – Prezes, Piotr Wiśniewski - Wiceprezes, Józef Bodzak - Wiceprezes, Marian Turowski i Grzegorz Mitura - Zastępca Naczelnika, Zbigniew Mazurek Sekretarz i Skarbnik,39 Organizacje nieformalne

Drużyna Wojów Nadwieprzańskich „Czarny Odyniec”
Górnicza 3/21, 21-010 Łęczna
Spotkania i treningi odbywają się na Sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 2 w Łęcznej, ul. Bogdanowicza 9 w godzinach 18:30 – 20:30
697 386 866
www.czarnyodyniec.pl
e-mail: zelazne.wzgorza@interia.pl

Arkadiusz Wójcik – Wódz Drużyny, Mariusz Wójcik, Paweł Czmuda

Zakres i formy działalności:
Drużyna powstała w marcu 2005 r, i początkowo nosiła nazwę Drużyny Wojów Bolesława Chrobrego. Doceniając jednak atuty przyrody nadwieprzańskiej i samego miasta położonego w dolinie Wieprz i Świnki przyjęliśmy nową nazwę. Grupa nasza nawiązuje do historii wczesnośredniowiecznej Polski za panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Mimo tak krótkiego czasu istnienia nawiązaliśmy współpracę z Ośrodkiem Archeologicznym Choina-Horodyszcze, grodem wczesnośredniowiecznym w Wólce Bieleckiej koło Milejowa. Wspólnie ze studentami Koła Naukowego Archeologii UMCS prowadzimy żywe lekcje historii, które obejmują życie grodowe Słowian, ich wierzenia i obrzędy religijne, tańce średniowieczne i walki wojów. Oprócz tego występowaliśmy:
- na Festynie Rodzinnym Pożegnanie Lata z Wamexem
- podczas Dni Łęcznej,
- w Kościele Parafialnym w Serocku – honorowa warta przy relikwiach św. Wojciecha,
- na XI Pikniku Ekologicznym w Łęcznej,
- na Jarmarku Jagiellońskim w Bełżycach,
- na VII Festynie Nadbużańskim „Podlaskie Wspomnienia”,
- podczas otwarcia Pasażu Handlowego – na deptaku
- na III Zamojskim Święcie Chleba,
- w Gimnazjum Nr 2 w Łęcznej.
Wyjeżdżaliśmy również do zaprzyjaźnionych drużyn by zdobywać doświadczenie oraz nowe znajomości. Były to następujące imprezy: II Atak Morawian na Państwo Wiślan – Dębica, I Atak Rusi Kijowskiej na Ziemie Lędzian – Radomyśl.
Drużyna nasza wygrała projekt z Narodowej Agencji Programu Młodzież – Akcja 3 pt. „Zostań wojem lub Białką w grodzisku nad rzeką Białką. Był to projekt współfinansowany ze środków Wspólnoty Europejskiej. Angażowaliśmy w nim dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych z Łęcznej, Kijan i Bogdanki. Zabraliśmy je w podróż w czasie do naszych słowiańskich przodków, gdzie przeżyły wspaniała przygodę i dowiedziały się o wielu interesujących aspektach życia w średniowieczu. Daliśmy pokazy lekcji historii w szkołach, do których uczęszczają te dzieci.
Projektu nie moglibyśmy realizować, gdyby nie pomoc Świetlicy Opiekuńczo –Wychowawczej przy Caritas Archidiecezji Lubelskiej Okręg Nr 10 w Łęcznej i przychylności ks. Janusza Rzeźnika.
Proponowane pokazy żywej historii obejmują:

I. Pokazy strojów, uzbrojenia i walk pieszych:
- walka na miecze,
- walka na miecze i tarcze,
- walka na topory i tarcze,
- marszruta: łucznicy, opornicy i włócznicy, ciężkozbrojni drużynnicy,
- walka w szyku

II. Pokaz kulturowy
- robienie krajek
- tańce (również z publicznością)

III. Zabawy dla publiczności do wyboru
- bieg wojów,
- rzut włócznią do tarczy,
- strzelanie z łuku,
- przeciąganie liny drużynami,
- przeciąganie liny okrągłej przez 4 osoby
- przepychanki wojów,
- zabawa w wojów: ubranie 2 ochotników w pancerze, hełmy, tarcze i drewniane kije owinięte gąbką; walka do 3 trafień
- wyścig rodzinny

W 2006 r Drużyna w oparciu środki przyznane w ramach Programu Młodzież zrealizowała projekt „ Zostań wojem lub białką w grodzisku nad rzeką Białka”Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza