Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych - grudzień 2015

02-12-2015, 13:00

Zgodnie Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacjami pozarządowymi są osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia - niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku.
Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez: osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; spółdzielnie socjalne; spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia.
W „Mapie Aktywności” uwzględniono organizację, które realizują swe działania na terenie Gminy Łęczna oraz w aktywny sposób współpracują z samorządem lokalnym.

Organizacje, które znalazły się w „Mapie Aktywności”

1.    Górniczy Klub Sportowy „Górnik” Łęczna
2.    Katolickie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów im. Jana Pawła II
3.    Lubelski Klub Karate Kyokushin
4.    Lubelskie Stowarzyszenie Samopomocy
5.    Łęczyńskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego „Kurzawka”
6.    Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
7.    Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki „PLAMA”
8.    Łęczyńskie Stowarzyszenie Wyrównywania Szans
9.    Miejsko – Górniczy Klub Sportowy „Gwarek”
10.    Parafia P. W. Św. Barbary
11.    Parafia p.w. św. Marii Magdaleny w Łęcznej
12.    Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Łęcznej
13.    Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
14.    Regionalne Centrum Trzeźwości „Maksymilian”
15.    Stowarzyszenie Edukacyjne „Żak”
16.    Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki” w Łęcznej
17.    Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego
18.    Stowarzyszenie MONAR
19.    Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „FORTITUDO”
20.    Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców „Przyjazna Szkoła”
21.    Stowarzyszenie „Podaj dłoń”
22.    Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej
23.    Ochotnicze Straże Pożarne

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza