Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami , klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami , podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz osobami fizycznymi prowadzącymi na własny rachunek

05-04-2019, 08:34

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami , klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami , podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz osobami fizycznymi prowadzącymi na własny rachunek działalność dziennego opiekuna

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010 r. Nr 116, poz. 2072)  w/w projekt uchwały został przez Urząd Miejski w Łęcznej  poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi
na stronie internetowej www.leczna.pl w terminie od 21.03.2019 r. do 04.04.2019 r., do godz. 15.00

W trakcie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza