Pracuję u siebie II

12-09-2019, 11:57

Projekt: „Pracuję u siebie II”
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20014-2020, Priorytet IX Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest zaktywizowanie zawodowe 105 mieszkańców województwa lubelskiego (w tym 55 kobiet) poprzez stworzenie warunków do założenia własnej działalności gospodarczej, tj. wsparcia doradczo-szkoleniowego, udzielenia jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego min. 91 uczestnikom projektu (47K) do 31.10.2021.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.08.2019 r. – 31.10.2021 r.

UCZESTNICY:
W projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej zamieszkałe na terenie woj. lubelskiego,  zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, należące do co najmniej jednej z grup:
1) osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.
a) osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),
b) kobiety,
c) osoby z niepełnosprawnościami,
d) osoby długotrwale bezrobotne,
e) osoby o niskich kwalifikacjach,
przy czym co najmniej 60% uczestników będą stanowiły osoby z ww. grup od lit. a do lit. e,
2) bezrobotni mężczyźni w wieku 30 – 49 (w tej kategorii do projektu zostanie przyjętych max. 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem), nienależący do kategorii wskazanych w pkt 1) w lit. c – e oraz w pkt 3) i pkt 5),
3) imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),
4) reemigranci,
5) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny -   wsparcie skierowane do osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin ma na celu podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem i przejście z systemu ubezpieczeń społecznych rolników opartego na KRUS do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych opartego na ZUS.
6) osoby pracujące (w tej kategorii do projektu zostanie przyjętych max. 10 % ogółu uczestników projektu) - poprzez kategorię „osoby pracujące” rozumie się wyłącznie tzw. ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

Dodatkowe punkty przy ocenie przyznawane będą:
- za utworzenie dodatkowego miejsca pracy w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej – 5 pkt.,
- za utworzenie dodatkowego miejsca pracy w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w sektorze białej, srebrnej lub zielonej gospodarki – 5 pkt.,
- osobom zamieszkującym rejony rewitalizowane – 5 pkt.,
- utworzenie przedsiębiorstwa społecznego – 5 pkt.

OFERTA:
Wsparcie doradczo–szkoleniowe – udzielone zostanie 105 osobom (w tym 55 kobietom):
• szkolenie nt. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – 64 godz. (8 dni),
• indywidualne doradztwo poszkoleniowe nt. opracowania biznes planu – 8 godz. na osobę.
Wsparcie finansowe i doradcze:
• dotacja inwestycyjna w wysokości do 27 100 zł netto dla 91 uczestniczek/ów projektu (w tym 47 kobiet),
• podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 1500 zł/mies. netto wypłacane przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej dla 91 uczestniczek/ów projektu,
• indywidualne doradztwo specjalistyczne w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej – 18 godz. na osobę dla 91 uczestniczek/ów projektu
Środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w postaci dotacji bezzwrotnej oraz wsparcie pomostowe finansowe wypłacane są wyłącznie w kwotach netto tj. bez podatku od towarów i usług.

ZAPEWNIAMY:
• bezpłatne materiały szkoleniowe (podręczniki, długopis, teczka, notatnik),
• wyżywienie podczas szkolenia,
• zindywidualizowane wsparcie logistyczne dla osób z niepełnosprawnością w celu umożliwienia udziału w projekcie.

KONTAKT:
Biuro projektu w Lublinie:
ul. Józefa Franczaka „Lalka”43, pok. 203, tel. 81 710 19 00 wew. 3, 516 283 460,

Lokalne biuro projektu w Zamościu:
ul. Pereca 2, tel. 84 6271832, fax. 846270117,

Lokalne biuro projektu w Chełmie: 
ul. Pl. Niepodległości 1, tel. 825632429, fax. 825632429.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć wypełniony Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami
Planowane terminy rekrutacji:
I etap:  wrzesień/październik 2019 r. - nabór Lublin, Zamość,
II etap: grudzień 2019 r./styczeń 2020 r., - nabór Lublin, Chełm,
III etap:  marzec/kwiecień 2020 r. – nabór Lublin, Zamość, Chełm

Dokumenty rekrutacyjne będą umieszczone na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny oraz będą dostępne w biurach projektu na co najmniej 10 dni przed planowanym terminem rekrutacji.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza