Konkurs plastyczny dla dzieci

10-09-2019, 13:13

Filia nr 3 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej zaprasza dzieci do udziału w konkursie plastycznym „Spacerując jesienią z bohaterami utworów Wandy Chotomskiej".

Regulamin Konkursu Plastycznego dla dzieci „Spacerując jesienią z bohaterami utworów Wandy Chotomskiej"

I Cele konkursu:
1. Zachęcanie dzieci do poznawania twórczości Wandy Chotomskiej z okazji 90. rocznicy urodzin. 2. Rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz wrażliwości estetycznej dzieci.
II Organizator konkursu:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej Filia nr 3 ul. Jaśminowa 4
III Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. W konkursie mogą brać udział dzieci z klas 0 – III ze Szkół Podstawowych, nauki pozaszkolnej Miasta i Gminy Łęczna
2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie A4 , tzw. Techniką płaską : rysowanie, malowanie . Nie będą dopuszczane malowidła na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby czy prace z plasteliny i materiałów nietrwałych lub sypkich.
3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie.
4. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.
5. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.
6. Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko, wiek autora pracy, nazwa i dokładny adres placówki, telefon kontaktowy, imię i nazwisko opiekuna oraz posiadać załączone oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 1) i nauczyciela/opiekuna artystycznego (załącznik nr 2). 7. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie. IV Termin i miejsce składania prac: 1. Konkurs rozpoczyna się 09.09.2019 r. i trwać będzie do 16.10.2019 r. 2. Prace należy składać Filii nr 3 M-GBP w Łęcznej ul. Jaśminowa 4. 3. Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 24.10.2018 r. w Filii nr 3 MGBP ul. Jaśminowa 4.
V. Kryteria oceny prac:
1. Zgodność z tematem, samodzielność wykonywania pracy, pomysłowość, walory artystyczne. 2. Prace konkursowe oceniane będą w 2 kategoriach wiekowych 6-7 lat oraz 8-9 lat. VI. Wyniki konkursu i nagrody: 1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej naszej biblioteki www.mgbp.leczna.pl, oraz Urzędu Miejskiego w Łęcznej www.leczna.pl.
3. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.
 VII. Uwagi:
1. Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie internetowej Biblioteki i Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
3. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza