X Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej - 19 czerwca (środa)

07-06-2019, 07:34

X Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej w dniu 19 czerwca 2019 r. w sali posiedzeń Rady Miejskiej, Pl. Kościuszki 22.
Początek obrad – godz. 12:00. Transmisja na żywo będzie dostępna tutaj.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji – stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.

3. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.

4. Raport o stanie gminy Łęczna za 2018 rok.
a) przedstawienie „Raportu o stanie gminy Łęczna za 2018 rok”,
b) debata nad „Raportem o stanie gminy Łęczna za 2018 rok”,
c) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia raportu o stanie gminy i udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Łęcznej.

5. Absolutorium dla Burmistrza Łęcznej za 2018 rok:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego  Gminy  Łęczna za 2018 rok,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok,
c) informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łęczna, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku,
d) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok, informacji o stanie mienia komunalnego wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Łęcznej z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,
e) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Łęcznej z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,
f) dyskusja,
g) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Łęcznej z wykonania budżetu Gminy Łęczna za 2018 rok,
h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łęcznej z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia lub mieszkaniach chronionych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.

10. Wolne wnioski.

11. Sprawy organizacyjne.

12. Zakończenie obrad.


Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza