Ogród włoski nabiera kolorów

29-09-2017, 07:57

Wykonawca robót w rewitalizowanym parku Podzamcze pracowicie spędził lato. Ukończono nasadzenia wokół ścieżki zdrowia i wybudowano kamienne placyki pod ławki. Zakończono też budowę kanalizacji pod światłowód na potrzeby monitoringu. W chwili obecnej trwają nasadzenia tzw. parku włoskiego. W decydującą fazę weszły też roboty nad układem komunikacyjnym parku. Wszystkie alejki parkowe mają już podbudowę, a w nadchodzących dniach rozpocznie się budowa głównej drogi dojazdowej od budynku dawnej szkoły ogrodniczej do budynku TEWY. 

Na powierzchni 2,64 ha zaplanowano odtworzenie historycznego układu kompozycyjnego tzw. parku włoskiego, jaki istniał w tym miejscu w przeszłości. Uzupełnieniem przestrzeni parku będzie siłownia plenerowa oraz ścieżki przyrodnicza i historyczna. Będą miały postać tablic prezentujących unikalne dziedzictwo zespołu dworsko – parkowego Podzamcze. 

Realizowany projekt jest pierwszym etapem rewitalizacji zespołu dworsko - parkowego. Kolejny etap – także dofinansowany ze środków europejskich rozpocznie się w przyszłym roku.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć obrazujących aktualny postęp prac. http://leczna.pl/pl/galeria/art270.html

Wartość projektu wynosi 2.614.532,58 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2.020.407,04 zł, dotacja z budżetu państwa 237.694,94 zł, wkład Gminy Łęczna 118.847,48 zł.

Projekt pt. „Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego Podzamcze” jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.

Umowa na dofinansowanie projektu nr RPLU.07.01.00-06-0011/16-00 z Województwem Lubelskim została podpisana 10.04.2017 r.

 

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza