Opłata od posiadania psów

27-09-2017, 07:54

Burmistrz  Łęcznej
p r z y p o m i n a


o terminie płatności  opłaty od posiadania psów na rok 2017.
Roczna stawka  opłaty od posiadania psów to kwota 50,00 zł
od jednego psa.

Opłata była płatna  bez wezwania do  30 czerwca,

- w przypadku powstania obowiązku zapłaty opłaty po 30 czerwca,
w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego,

- w przypadku powstania  obowiązku zapłaty po 30 czerwca lub wygaśnięcia tego obowiązku 
do 30 czerwca roku podatkowego, opłatę pobiera się
w wysokości połowy stawki określonej na rok 2017.

Opłatę należy uiścić poprzez wpłatę na rachunek bankowy

Nr 34 1020 3206 0000 8102 0006 4410.

Do wpłat  uiszczonych po terminie naliczone zostaną odsetki za zwłokę.

 
Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
2a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego;
3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych (grunty rolne o powierzchni powyżej 1 ha fizyczne bądź przeliczeniowe) - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza