Zmiany w odpadach od 1 lipca 2013. Harmonogram odbioru odpadów

01-07-2013, 08:23

Od początku lipca obowiązują zmienione przepisy dotyczące zbiórki i odbioru odpadów komunalnych. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku wskazuje na gminę jako odpowiedzialną za gospodarkę śmieciami.

Od 1 lipca właścicielem śmieci stała się gmina i to do niej, a nie firm wywożących śmieci, należy składać deklaracje podatkowe. Obowiązek ten spoczywa na zarządcach nieruchomości. W blokach - na wspólnotach i spółdzielniach, w domach jednorodzinnych - na ich właścicielach.


WAŻNE
Do pierwszej deklaracji należy dołączyć:
• oświadczenie o kompostowaniu odpadów zielonych i odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (załącznik do niniejszej wiadomości),
• oświadczenie o lokalizacji miejsc/punktów gromadzenia odpadów komunalnych wraz z planem sytuacyjnym lub mapą w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemników (załącznik do niniejszej wiadomości). Plan może być sporządzony odręcznie lub naniesiony na na mapkę. Przykładowy plan w załączniku.

Uchwała określiła również wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji - są to:
• dowód zakupu lub wydzierżawienia pojemników przewidzianych do selektywnej zbiórki odpadów,
• w przypadku zameldowania w gminie Łęczna, ale zamieszkiwaniu w innej gminie, za granicą lub w innym miejscu (np. dom opieki, zakład karny, dom starości) należy przedstawić dokument potwierdzający ten fakt.

OPŁATA za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest kwartalnie w kwocie równej sumie opłat za trzy miesiące w terminie do 25-go ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego przelewem na rachunek Gminy Łęczna o numerze 37 10203147 0000 8902 0091 7245.

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami została określona uchwałą nr XX/99/2016 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 27 kwietnia 2016 r. (załącznik do niniejszej wiadomości).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
► w sprawie deklaracji podatkowych i opłat: Referat Podatkowy, pok. 3, tel. 81 535 86 10
► w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami, pok. 3, tel. 81 535 86 17
► w sprawie sposobu zbiórki odpadów i funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pok. 16, tel. 81 535 86 47

Aktualny harmonogram odbioru odpadów na terenie gminy Łęczna dostępny jest tutaj.

Pliki do pobrania

 • Ulotka z informacją jak należy dzielić odpady
  leczna_pszok-2014b.jpg
 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości
  deklaracja_odpady_2016_kwiecien.doc
 • Załącznik do deklaracji - oświadczenie dot. kompostowania odpadów zielonych i odpadów kuchennych ulegającym biodegradacji
  zal_nr_2.doc
 • Załącznik do deklaracji - lokalizacja miejsc/punktów gromadzenia odpadów komunalnych
  zal_nr_3.doc
 • Przykładowy plan sytuacyjny załączany do deklaracji
  plan_sytuacyjny.jpg
 • Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęczna
  regulamin.pdf
 • Informacja dla mieszkańców Gminy Łęczna wynikająca z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  info.pdf
 • Uchwała Rady Miejskiej w Łęcznej w sprawie wysokości opłat za odpady
  ur7_99.pdf
 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy ŁĘCZNA za rok 2015
  analiza_za_2015_-.pdf
 • Załącznik do deklaracji - wykaz nieruchomości zamieszkałych - budynki mieszkalne jednorodzinne
  zalacznik_nr_1_do_deklaracji.docx
 • Załącznik do deklaracji - wykaz nieruchomości zamieszkałych - budynki mieszkalne wielolokalowe, wielorodzinne
  zalacznik_nr_2_do_deklaracji.docx
 • Terminy, częstotliwości i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  ur7_100.pdf
 • Wzór wypełniania deklaracji - nieruchomości zamieszkałe
  img08747.pdf
 • Wzór wypełniania deklaracji - nieruchomości zamieszkałe ze zwolnieniem uchwałą rady
  img08748.pdf

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza